20. december 2017

Notat Nr. 1737

Strukturudviklingen i dansk svineproduktion 2017

Der var 2.988 svinebedrifter primo 2017. Dette er en et fald på 11,7 % i forhold til året før og et større fald end set i mange år.

svinebedrifter mod 3.383 svinebedrifter året før. I procent forsvandt der 11,7 % svinebedrifter i 2016 mod 6,7 % året før. Der var cirka 1.430 slagtesvinebedrifter og cirka 1.550 sobedrifter primo 2017 i Danmark. Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2026, hvor der forventes cirka 1.500 svinebedrifter. Historisk har halveringstid på svinebedrifter været cirka 10 år i Danmark og denne udvikling forventes at fortsætte. Udviklingen mod færre bedrifter er fortsat størst i soholdet. Der forventes cirka 680 bedrifter med søer og cirka 800 slagtesvinebedrifter i 2026.

Efter en periode med en lille strukturudvikling i periode 2013-2015 tog strukturudviklingen fart igen i 2016. Der er muligvis tale om, at strukturudviklingen har været sat lidt på hold i perioden 2013-2015, hvorfor den var noget hurtigere i 2016. I løbet af 2016 sås også en del konkurser. Dette var blandt andet eftervirkninger af et år 2015, hvor markedsprisen på smågrise var cirka 72 kr./30 kg’s gris under fremstillingsprisen, som gennemsnitligt var på cirka 389 kr./30 kg’s gris dette år.

En integreret bedrift havde i gennemsnit 565 årssøer, mens de specialiserede bedrifter havde 772 årssøer. De integrerede sobedrifter, som er defineret som mellem 3-100 % slagtesvineproduktion oven i soholdet, henter relativt ind på de mere specialiserede sobedrifter i forhold til søer. De specialiserede sobedrifter har nu kun 1,37 gange flere søer, end de integrerede.

Samtidig med at de integrerede sobedrifter øget soantallet, bliver de mindre integrerede. Der sås et fald fra 42,1 % fuldlinje slagtesvineproduktion til 39,7 % for denne type bedrifter. Det er meget tydeligt i multianalysen for integrerede bedrifter, at det er de mindre sohold, som beholder den største andel af deres smågrise selv som slagtesvin og får dem slagtet på et dansk slagteri. Bedriftsstørrelser mellem 1-249 søer leverer 84 % af muligt leverer slagtesvin mod kun cirka 22-28 % for bedriftsstørrelser over 999 søer. 

I 2016 stod de specialiserede slagtesvinebedrifter, det vil sige dem, hvor CVR-nummeret ikke har nogle registrerede søer, for 60,6 % af alle leverede svin til slagtning på et dansk slagteri. 

Selv for meget store slagtesvinebedrifter er den gennemsnitlige lokalitetsstørrelse cirka mellem 7.000-9.000 leverede slagtesvin om året pr. lokalitet. De største slagtesvinebedrifter, som har over 50.000 leverede svin om året, styrer i gennemsnit cirka 10 forskellige CHR-lokaliteter. De største integrerede sobedrifter og sobedrifter med flere end 1.499 søer har til sammenligning henholdsvis cirka fem lokaliteter og tre lokaliteter at holde styr på.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 20. december 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi