29. december 2017

Notat Nr. 1740

Indkøbs- og salgsstrategier for den enkelte landmand

Meget store udsving i landbrugets input og afsætningspriser betyder, at der er behov for en strategi for dels at minimere risici for at købe for dyrt, men også for at sikre, at der opnås fordel af høje afsætningspriser.

Udvikling og sammenhæng i priser på korn, soja og svin er undersøgt, og udsvingenes økonomiske effekt er kvantificeret. Fra 2007 til 2017 har hvedeprisen eksempelvis svinget mellem 79 og 195 kr. pr. hkg. Foderprisernes udsving i perioden kan betyde op til 4,8 kr. i forskel på produktionsprisen på et kg svinekød. Hvis der i samme periode ses på udsving i færdigfoder, har det maksimale udsving i foderpris givet en forskel på ca. 3,9 kr. pr. produceret kg svinekød. En god handelsstrategi kan være med til at afdække bedriftens økonomiske risici. 

Indkøbsforeningernes kvantitative effekt på indkøbspriser hos svineproducenter er undersøgt, men datamaterialet har ikke givet muligheder for at lave konklusioner. Indkøbsforeninger er derfor vurderet kvalitativt og det konkluderes, at fordelen ved indkøbsforeninger afhænger af temperament og egne evner til at handle og lave en handelsstrategi. Blandt interviewede personer har der generelt været stor tilfredshed med at være med i indkøbsforening, men datamaterialet kan ikke sige, om det har været en økonomisk fordel, eller hvor stor forskellen er på de enkelte indkøbsforeninger.   

Der er opstillet retningslinjer for handelsstrategi på et overordnet plan. Strategien er nedbrudt på strategisk, taktisk og operationelt plan og der er givet eksempler på punkter, handelsstrategien kan indeholde. Det konkluderes, at en handelsstrategi er et vigtigt redskab i styring af en moderne landbrugsbedrift. Det er vigtigt, at ejer, driftsleder, rådgivere og evt. gårdråd og -bestyrelse tager ejerskab af strategien, således den følges i praksis.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Poul Østergaard

Udgivet: 29. december 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi