23. marts 2018

Notat Nr. 1807

Påvisning af PCV2

Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion.

Der er ikke god overensstemmelse mellem PCV2-niveauerne (mængden af virus i blodet) i blod (serum) og spyt opsamlet ved rebtest eller fæces opsamlet ved sokkeprøver. Det viser resultater fra et veterinært speciale udarbejdet på DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med KU SUND, MSD Animal Health og SEGES Svineproduktion. Resultaterne betyder, at PCV2-niveauet i serum ikke kan udledes fra måling af PCV2-niveauet i spyt eller fæces. Rebtesten og sokkeprøverne vil dog kunne anvendes til at screene for forekomst af PCV2 i besætningen. Ved vurdering af PCV2-niveauet i en poolet serumprøve er det vigtigt at holde sig for øje, at enkelte grise med et højt PCV2-niveau vil kunne forårsage et højt PCV2-niveau i den poolede serumprøve. 

Studiet inkluderede 34 stier ligeligt fordelt på to aldersgrupper (14-15 uger og 18-19 uger) i én slagtesvinebesætning. I hver sti blev der udtaget én rebtest til opsamling af spyt, én sokkeprøve til opsamling af fæces samt blodprøver fra alle grise i stien. I laboratoriet på DTU blev der udfærdiget to serumpools. Den ene pool bestod af serum fra alle grisene i stien, og den anden pool inkluderede kun serum fra grise, som tyggede i rebet under opsamlingen af spytprøven. Alle individuelle dyrs PCV2-niveau i serum blev tillige undersøgt i syv tilfældigt udvalgte stier.

Resultaterne viste, at der ikke var god overensstemmelse mellem PCV2-niveauerne i de forskellige prøvematerialer. Ydermere viste analyser af de individuelle serumprøver, at enkelte dyr med et højt PCV2-niveau kan forårsage et højt PCV2-niveau i en poolet serumprøve, idet kun enkelte grise havde PCV2-niveauer lige så højt som PCV-niveauet i den poolede serumprøve fra alle grise i stien.

Anbefalingen er derfor, at der anvendes serumpools, når formålet er at bestemme, om der findes grise med et højt PCV2-niveau. Når formålet er at identificere, om infektionen er til stede i besætningen eller bestemme, hvornår infektionen starter, er spyt eller sokkeprøver derimod også velegnede. På nuværende tidspunkt er der mere viden om tolkningen af PCV2-niveau i serum end i spyt og fæces fra sokkeprøver.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Katrine Neumann, Katja Strøm Buse, Charlotte Kristiane Hjulsager, Gitte Blach Nielsen, Søren Saxmose Nielsen, Lars Erik Larsen, Charlotte Sonne Kristensen

Udgivet: 23. marts 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Sundhed