27. juli 2018 | Opdateret/Gennemlæst 2. august 2018

Notat Nr. 1819

Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2017

Landsgennemsnittet for produktivitet 2017 viste en fremgang på 1,1 fravænnet gris pr. årsso. For slagtesvin sås en forbedring i produktiviteten på 5,9 % i forhold til 2016.

Sammendrag

Der er indsamlet produktivitetsdata fra 2017 fra danske besætninger, der anvendte AgroSoft eller Cloudfarms. Data er indsamlet fra besætninger, der har accepteret at dele deres data fra produktivitetsrapporterne og er leveret enten direkte fra AgroSoft eller Cloudfarms eller indsamlet via de lokale rådgivningscentre samt med hjælp fra Danish Crown Ejerservice. Der indgik 535 sobesætninger med i alt 423.000 årssøer, 532 smågrisebesætninger med i alt 12,5 mio. producerede smågrise og 628 slagtesvinebesætninger med i alt 4,6 mio. producerede slagtesvin. Dette var en anelse færre besætninger og dyr end i landsgennemsnittet for 2016.

Resultaterne er opgjort som gennemsnit for hver besætning. Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit 33,3 grise pr. årsso, hvilket var en fremgang på 1,1 gris i forhold til 2016. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var 792 årssøer og den totale pattegrisedødelighed var 21,7 %, hvilket var en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2016.

Smågrisebesætningerne producerede gennemsnitligt 23.569 grise pr. år. Reference-foderudnyttelsen var 1,87 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er en forbedring på 0,01 sammenlignet med 2016. Reference-daglig tilvækst var 453 gram, hvilket er en stigning på 7 gram i forhold til 2016. Dødeligheden var 3,1 %, hvilket er uændret sammenlignet med 2016.

Den gennemsnitlige slagtesvinebesætning producerede 7.372 grise årligt. Reference-daglig tilvækst var 961 gram, hvilket var en stigning på 21 gram i forhold til 2016. Reference-foderudnyttelsen var 2,66 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket var en forbedring på 0,04 sammenlignet med 2016. Døde og kasserede grise var 3,1 % af producerede grise, svarende til en forbedring på 0,3 procentpoint. Produktionsværdi pr. stiplads for slagtesvin steg med 5,9 % i 2017, hvilket var den højeste stigning rapporteret for slagtesvin i de ti år indeværende notat rummer data for.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Claus Hansen

Udgivet: 27. juli 2018

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Produktionsøkonomi