4. oktober 2018

Notat Nr. 1825

Avlsmålsrevision 2018

En ny moderegenskab, der skal øge tidlig tilvækst, er blevet inkluderet i avlsmålet. Desuden er den økonomiske vægtning af egenskaberne i avlsmålet opdateret med henblik på at maksimere både avlsfremgang og profit i svineproduktionen i fremtiden.

De økonomiske vægte i avlsmålet for DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire er blevet opdateret således, at de afspejler svineproduktionens fremtidige behov og hermed maksimerer profitten for svineproducenterne i fremtiden.

Grundet den hidtidigt høje avlsfremgang for LG5 (levende grise på dag 5) vægtes LG5 nu lavere, og den forventede avlsfremgang vil hermed også blive lavere i fremtiden. Dette giver til gengæld plads til en højere forventet avlsfremgang for slagtesvinsegenskaberne.

Avlsmålene for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire indeholder nu også en ny moderegenskab ”maternel tidlig tilvækst”, som skal give avlsfremgang i soens arvelige anlæg for at øge patte- og smågrisenes tilvækst. Sammen med LG5, der stadig sikrer en forbedring af den tidlige pattegriseoverlevelse, sikrer ”maternel tidlig tilvækst” et mere afbalanceret og bæredygtigt avlsmål.

De økonomiske vægte for egenskaberne i avlsmålet beregnes ved hjælp af profitligninger og BESI - en bio-økonomisk simuleringsmodel af en integreret so- og svinebesætning. For enkelte egenskaber anvendes metoden ønsket avlsfremgang. De økonomiske vægte beregnes for hver enkelt egenskab i avlsmålet som den marginale ændring i profit (per kg slagtekrop) ved en forbedring i den givne egenskab. Ved beregningen af de marginale økonomiske vægte forudsættes det, at 1) miljøet er optimalt i fremtiden, 2) alle omkostninger er variable, 3) markedssignaler transmitteres gennem hele produktionskæden, 4) ekstra profit, som følge af ekstra output per besætning, ekskluderes ved at beregne profit per kg produceret slagtekrop og 5) alle biologiske sammenhænge i BESI er avlsmæssige sammenhænge.

De økonomiske vægte for tilvækst (såvel tidlig tilvækst som slagtesvinstilvækst) forbliver uændrede på 0,11 og 0,13 kr./g per dag, mens den økonomiske vægt for fodereffektivitet er faldet fra -147 til -135 kr./FEsv per kg tilvækst, og den økonomiske vægt for kødprocent er steget fra 9,7 til 10,2 kr./%. Den økonomiske vægt for styrke er ligeledes steget fra 12,5 til 15 kr./point, mens den økonomiske vægt på slagtesvind er faldet fra -5,1 til -4,8 kr./kg. Samlet set forventes der dog en øget avlsfremgang på alle slagtesvinsegenskaberne, også dem for hvilke den økonomiske vægt er faldet. Dette skyldes primært, at den økonomiske vægt for LG5 og hanlig frugtbarhed er faldet markant fra hhv. 19,6 til 11,1 kr./gris og fra 17,6 til 10,0 kr./gris. Herved forventes der en lavere avlsfremgang for disse egenskaber i fremtiden, mens der bliver plads til en øget avlsfremgang for de øvrige egenskaber i avlsmålet.

Samlet set ændrer sammensætningen af den samlede økonomiske avlsfremgang sig altså henimod et større bidrag fra avlsfremgangen i slagtesvinsegenskaberne og et mindre bidrag fra avlsfremgangen i soegenskaberne. Den nye moderegenskab ”maternel tidlig tilvækst”, som reflekterer moderens arvelige anlæg for afkommets tidlige tilvækst, forventes at bidrage med ca. 7% ekstra avlsfremgang for tidlig tilvækst i forhold til, hvis man udelukkende avler for patte- og smågrisenes egne anlæg for denne tilvækst.


Institution: Dansk Svineproduktion

Forfatter: Birgitte Ask

Udgivet: 4. oktober 2018

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Avl og genetik