25. oktober 2018

Notat Nr. 1829

Salg af antibiotika i 2016 til alle husdyr i 30 europæiske lande

Danmark stod for 3,8 % af husdyrproduktionen i 30 europæiske lande, og hertil brugte vi 1,3 % af den solgte mængde antibiotika i 2016. Danmark ligger i den lave ende og har haft en reduktion på 3 % fra 42,2 mg i 2015 til 40,8 mg antibiotika pr. kilo produceret dyr i 2016.

Sammendrag af ESVAC-rapport 2016

Tallene for salg af antibiotika og husdyrproduktion er indsamlet af det europæiske medicinalagentur EMA. Det er nu ottende gang, at ESVAC (The European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) rapporten er udsendt. Rapporten omfatter 30 lande (29 EU/EEA-lande og Schweitz).

Danmark producerede 3,8 % af husdyrproduktionen i 30 europæiske lande målt i PCU (population correction unit), og vi brugte 1,3 % af den samlede mængde antibiotika målt i kg aktivt stof. Der er rapporteret antibiotikasalg fra 30 lande i 2015 og 2016. Målt i mg antibiotika solgt pr. PCU var der i 2016 et fald i salget (1,2 % - 20,6 %) i 19 af landene. Der var en stigning i salget (2,5 % - 27,4 %) i 10 lande, mens salget i Norge var uændret i 2016 i forhold til 2015. I perioden 2011 til 2016 er forbruget, målt i mg antibiotika solgt pr. PCU, i de 25 europæiske lande, som har indrapporteret data i hele den 5-årige periode, faldet med 20,1 %. 

Salg af antibiotika til husdyr i Danmark ligger i den lave ende sammenlignet med andre europæiske lande, særligt for de kritisk vigtige typer af antibiotika. Forbruget af flourokinoloner, 3. 4. generations cefalosporiner og colistin i dansk husdyrproduktion er meget lavt.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nicolai Weber, Jan Dahl

Udgivet: 25. oktober 2018

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed