1. november 2018

Notat Nr. 1830

Gødning fra økologiske svin - normtal

Der er oprettet normtal for de vigtigste produktionssystemer for økologiske søer, smågrise og slagtesvin ud fra foderforbrug, fodersammensætning og staldsystemer ved økologisk svineproduktion.

Da reglerne for krav til harmoniareal er ændret fra at være baseret på dyreenheder til at være styret af lofter for fosfor og kvælstof pr. ha, er der et stort behov for normtal for økologisk svineproduktion.

Der er derfor beregnet indhold af næringsstoffer i husdyrgødning efter samme principper som for konventionelle normtal, men hvor der er brugt landsgennemsnit for foderforbrug for økologisk produktion - og med vurdering af foderets sammensætning ud fra det økologiske regelsæt, eksempler på foder fra praksis og SEGES’ anbefalinger. For økologisk sohold, hvor søerne farer i farefolde, og hvor grisene fravænnes ved minimum 7-ugers alderen, har der været behov for at opstille en helt ny beregningsmodel for at kunne beregne gødningsproduktionen i farefolde.

Da økologisk foder ikke tilsættes frie aminosyrer og mikrobiel fytase, bliver indholdet af protein og fosfor højere end i konventionelt foder, hvilket sammen med et forøget foderforbrug medfører et betydeligt højere indhold af kvælstof og fosfor i gødningen i forhold til gødning fra konventionelle svin. Det øgede pladskrav for smågrise og slagtesvin i økologiske staldsystemer, og det højere N-indhold i gødningen betyder, at der er indregnet en større ammoniakfordampning pr. svin.

De økologiske normtal har endnu ingen konsekvens for krav til størrelse af farefolde, som fortsat styres af dyrevelfærdskrav og byggebladet for udendørs sohold. Men det er nu muligt at beregne krav til samlet harmoniareal ud fra de nye normtal - og de gældende lofter for kvælstof og fosfor fra svinegødning på det aktuelt anvendte harmoniareal.

De nye normtal for de mest udbredte økologiske staldsystemer er medtaget i vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2018/19.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Hanne Damgaard Poulsen, Tove Serup, Per Tybirk

Udgivet: 1. november 2018

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Klima og miljø