12. december 2018

Notat Nr. 1834

Tidsregistrering i svineproduktionen

Mange landmænd udtrykker, at de gerne vil have bedre styr på deres tidsforbrug, men få arbejder med det aktivt til trods for mange nye og lettilgængelige metoder til at opsamle tidsforbruget.

Der findes en lang række metoder og instrumenter til at indsamle data for registreringer af tidsforbrug i svineproduktionen. Der findes rigtigt mange digitale løsninger, der kan indsamle data for medarbejdernes ”komme og gå”-tid, og i flere af disse løsninger kan der også foretages registreringer af tidsforbrug på opgaveniveau og lokalitetsniveauer. Løsningerne er efterhånden så gode og tilpas simple til, at det er en relativt let opgave at foretage registreringerne. 

Til trods for de mange muligheder for at foretage tidsregistrering er det ikke lykkedes at finde svineproducenter, der foretager tidsregistreringer med det formål at skabe et komplet overblik over det detaljerede tidsforbrug på opgaveniveau på bedriften. En del svineproducenter benytter systemer til registreringer af deres medarbejderes samlede arbejdstid via ”komme og gå”-registreringer, hvor systemet er koblet op på et lønsystem. Enkelte af de svineproducenter, vi har været i kontakt med i projektforløbet, har tidligere foretaget løbende tidsregistreringer i produktionen på de fleste specifikke arbejdsopgaver, men er stoppet igen. Årsagen er, at det har været svært at få medarbejderne til at synes godt om ideen, og at merværdien af at kende tidsforbruget på arbejdsopgaverne løbende har været for beskeden for svineproducenterne. Tilbage står, at der på enkelte bedrifter foretages enkeltstående målinger på konkrete opgaver på ”projektniveau” for at opklare nogle helt konkrete problemstillinger. Det kunne fx være en oplevelse af, at kuldudjævning tager lang tid. Her beder driftslederen de medarbejdere, der arbejder med denne opgave, om at registrere tidsforbrug på opgaven gennem fx 14 dage. Herefter gøres resultaterne op, og der ses på forbrug pr. staldafsnit, pr. medarbejder og pr. dag for at vurdere muligheden for at effektivisere rutiner.

Erfaringen fra projektet er, at mange svineproducenter som udgangspunkt finder idéen om at kende tidsforbruget på opgaveniveau relevant, for at få overblik og skabe et strategisk beslutningsgrundlag. Men selve opgaven med at få foretaget tidsregistreringen synes at være en hindring for registreringerne. Det synes dog også klart, at registreringerne ikke bør foretages på et for detaljeret niveau, da erfaringerne er, at store mængder data ikke giver overblik. Det er vigtigt at få afgrænset med sig selv og sine medarbejdere, hvad det er man vil opnå, før man går i gang - for på den måde at kunne holde motivationen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 12. december 2018

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi