19. december 2018

Notat Nr. 1837

Arbejdstid til pasning af grise

I dette notat er der redegjort for, hvad grisebesætninger bruger arbejdstiden på. Arbejdstid pr. årsso til og med fravænning, pr. smågris og slagtegris fremgår af notatet. Der er målt tidsforbrug fra grisebesætninger, og der er lavet en arbejdstidsmodel, som kan tilpasses den enkelte besætning.

Tidsregistreringer fra 2011 på detailniveau publiceres i dette notat.

Fra tidsregistrering i 2011 er der målt cirka 7,4 timer/årsso til pasning af søer og pattegrise.

Til øvrige opgaver pr. årsso, som ikke er målte, er der indsat 0,57 timer/årsso i alle sobesætninger som et normtal. Dette tal rummer møder og ledelsestid. Mediantiden var cirka 8 timer pr. årsso i 2011.

Inkl. hjemmeblandet foder og transport mellem lokaliteter, som ikke er medtaget i beregnet smågrisenotering, var tidsforbruget 8,55 timer pr. årsso via ovenstående median på 8 plus medianer for tidsforbruget for hjemmeblandet foder og transport på vejene på henholdsvis 0,44 og 0,11 timer/årsso i 2011.

Fra 2011 til 2017 bliver der fravænnet 4,5 grise mere pr. årsso. Dette øger arbejdstiden i sobesætninger, og opvejes kun delvist af øget besætningsstørrelse.

Mediantidsforbruget i de målte besætninger blev på 5,62 minutter pr. smågris med minimum- og maksimumværdier fra 3,36 minutter pr. gris til 7,37 minutter pr. gris. Dette er en afvigelse på normtidsforbruget i forhold til forudsætningerne for den beregnede smågrisenotering på cirka 10 %, hvilket må skønnes at være en acceptabel afvigelse.

Der var kun to brugbare slagtegrisemålinger af tidsforbrug i 2011 med et meget varierende tidsforbrug på 6,16 og 13,54 minutter pr. produceret slagtegris.

Da der kan være mange til- og fravalg i en danske besætning med hensyn til arbejdsopgaver og tidsforbruget i sig selv til de enkelte arbejdsopgaver, er der udarbejdet et Excel-regneark, hvor forskellige rutiner kan til- eller fravælges. Der kan også indlægges egne tidsmålinger. Det sværeste ved disse modeller er forberedelsestiden til hver arbejdsopgave. Hvis forberedelsestiden er stor, er stordriftsfordelen stor ved at etablere store hold, hvis ikke er stordriftsfordelene målt på arbejdstid minimale. I modellen aftager stordriftsfordele målt på arbejdstid hurtigt.

Konklusioner fra Excel-modellen, som var sammensat af nyeste viden inden for normtidsforbrug for en rutineret oplært medarbejder, var ved en bedrift på 800 søer med 27.000 producerede smågrise på samme lokalitet og en slagtegriselokalitet på 10.000 producerede slagtegrise:

  • 8,08 timer/årsso i tidsforbrug ved 800 årssøer og 33,8 fravænnede grise pr. årsso. Beregningen er inkl. lokalbedøvelse af hangrise ved kastration 
  • 27.000 producerede smågrise gav et tidsforbrug på 5,12 minutter pr. produceret smågris. 
  • Ved 800 årssøer plus smågriseproduktion på 27.000 producerede smågrise til og med 30 kg på samme ejendom blev tidsforbruget 10,96 timer pr. årsso.
  • Slagtegrise gav et tidsforbrug på 10,66 minutter pr. slagtegris ved 10.000 producerede slagtegrise og 10,10 minutter pr. slagtegris ved 20.000 producerede slagtegrise.

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 19. december 2018

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Management