20. december 2018

Notat Nr. 1843

Strukturudviklingen ved flere produktionssteder i svineproduktion

Omkostninger ved at have flere produktionssteder viser sig oftest som indirekte omkostninger med tab af management og ledelsesoverblik.

Størrelsesmæssige fordele i svineproduktionen er ofte forsøgt opnået via køb af flere produktionsejendomme. Men omkostningerne ved at have produktion på flere produktionssteder er ofte ukendte. Det gælder både de direkte og indirekte omkostninger. I nærværende vises analyser af forskellene mellem bedrifter med flere produktionssteder og bedrifter med et produktionssted via analyser af driftsgrensregnskaber fra Ø90. Analysen er afgrænset til søer med smågriseproduktion og bedrifter med slagtesvineproduktion. 

Der er foretaget analyser af regnskabsdata for de to produktionstyper og regnskabsdataene er koblet sammen med data fra CHR-registret, således at der opnås overblik over, hvor mange ejendomme svineproducenten har med produktion med søer med smågrise, særskilte smågriseejendomme og slagtesvineejendomme.

For smågriseproducenterne tyder analyserne på, at der er faldende bruttoudbytte og stigende foderudgifter pr. årsso ved flere produktionssteder. Dette kan skyldes, at det bliver sværere at opretholde fokus på ledelse og management, når der produceres på flere produktionssteder. Dataene kan dog også dække over, at de producenter, der har flere soejendomme, har overtaget ældre produktionsanlæg til lave priser, da de har mindre kapitalomkostninger og øgede kapacitetsomkostninger – herunder vedligehold - pr. årsso, men ikke nævneværdigt højere arbejdsomkostninger. Niveauet for arbejdsomkostninger pr. årsso er stort set uændret, om der er et eller flere produktionssteder. Årets resultat falder kraftigt pr. årsso ved flere produktionssteder, hvilket helt overvejende skyldes den beskrevne udvikling i bruttoudbytte og foderomkostning. Det er vigtigt at understrege, at analyserne er foretaget på baggrund af data for ejendomme med mellem 500 og 1.200 årssøer

For slagtesvineproducenterne ses der meget lidt forskel i omkostningerne i regnskaberne mellem at producere på én ejendom eller flere ejendomme. Der er observeret en lille meromkostning på arbejdsomkostningerne, men ellers ligger den største forskel i, at bruttoudbyttet er stigende med antallet af produktionssteder, men foderomkostningen stiger endnu mere. Dette skyldes overvejende brug af færdigfoder, når der produceres på flere ejendomme end én.

Årets resultat pr. slagtesvin er cirka 7 kr. dårligere ved produktion på flere ejendomme end én.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 20. december 2018

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi