31. december 2018

Notat Nr. 1845

Brandlovgivning, landbrugsbyggeri og sandwich-panaler

Bygningsreglementet er revideret og de tilhørende vejledninger er under udarbejdelse, ligesom Tekniske forskrifter er under revision.

Såvel Bygningsreglementet 2018 og tilhørende vejledninger, som de Tekniske forskrifter har været/eller er under revidering.

Bygningsreglementet trådte i kraft 1. januar 2018, men med enkelte fejl som sidenhen er rettet i 2018. Vejledninger hertil er i skrivende stund endnu ikke udgivet og er stadig under udarbejdelse. Arbejdsgruppen i SEGES/Landbrug & Fødevarer har løbende givet indspil, kommentarer og forslag til rettelser til både Bygningsreglementet og vejledninger til landbrugsdelen/staldbyggeri og vil forsat gøre det ind i 2019. 

Tekniske forskrifter er ligeledes under revidering med det mål, at en ny udgave er klar til ikrafttræden primo 2020. Der har i 2018 været afholdt to workshops for alle interessenter på området, og det forventes, at der bliver en tredje i løbet af 2019, ligesom der forsat vil blive sendt forslag til kommentering. 

Der er et udbredt ønske om at opføre svinestalde i sandwich-paneler med PIR-skum som isoleringsmateriale rundt om i landet. Det er derfor beskrevet, hvorledes og under hvilke betingelser det er muligt indenfor gældende lovgivning. Der opføres i dag såvel kvægstalde som fjerkræstalde med anvendelse af sandwich-paneler. En af udfordringerne er, at der i dag er stor variation på, hvorledes de forskellige kommuner i landet, byggesagsbehandler staldprojekter opbygget i sandwich-paneler. Det er derfor beskrevet, hvorledes det er muligt at opføre stalde i sandwich-paneler inden for de givne rammer, som kan og skal accepteres i alle kommuner.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Kenneth Poulsen

Udgivet: 31. december 2018

Fagområde: Byggeri