15. april 2019

Notat Nr. 1909

Aftalegrundlag for open book - samarbejde mellem smågrise- og slagtesvineproducenter

Smågrise- og slagtesvineproducenter, der har samme tilgang til at sætte mål for deres bedrift, kan med fordel indgå et Open Book-samarbejde med hinanden. Det giver mindre risiko prismæssigt og sundhedsmæssigt, bedre kapacitetsudnyttelse og øget indtjening.

Der er gennemført interviews af tre grupper svineproducenter bestående af smågrise- og slagtesvineproducenter, der samarbejder i partnerskaber om svineproduktion efter Open Book- principperne. Grupperne var fordelt på henholdsvis Sjælland, Fyn og Jylland.

Grupperne leverede fra 55.000 svin til 120.000 svin årligt. Såvel smågrise- som slagtesvineproducenterne kan karakteriseres som professionelle virksomhedsledere. Baggrunden, for at de har fundet sammen i et tæt samarbejde eller partnerskab efter Open Book-principperne, er, at de har samme tilgang til at sætte mål for deres bedrifter, et godt overblik og forståelse for, at et partnerskab skal være en win-win-situation for begge parter. Samtidig har de forståelse for, hvad der er vigtigt, for at den anden parts bedrift præsterer bedst muligt [4].

Et tæt samarbejde mellem smågrise- og slagtesvineproducent giver en række muligheder for at udnytte synergieffekter og reducere nogle risici. Synergieffekterne består af bedre kapacitetsudnyttelse gennem dialog og fælles løsninger om de problemer, den enkelte bedrift har, og en pragmatisk tilgang til samarbejdet.

Risikoafdækning fremkommer ved at samarbejde om genetik, sundhed, klar definition af hvad en sund gris er, samt klare prisaftaler for sunde grise og fejlbehæftede grise. Ved i fællesskab at udnytte synergier skabes der samlet en større indtjening, som parterne gennem deres prisaftaler fordeler. Ved at parterne fra starten har fælles tilgang til at sætte mål for deres virksomheder, er de motiverede for at få samarbejdet til at lykkes så godt som muligt. Også selv om det indebærer, at det indimellem giver nogle ulemper for den enkelte, men i det lange løb bliver en fordel for begge parter.

Risikoafdækning er en vigtig ”driver” i samarbejdet og er et stort ønske fra de finansielle parter. For smågriseproducenter, der er på eksportmarkedet, er der dels risiko for, at et marked helt eller delvist lukker, fx på grund af Afrikansk Svinepest (AFS), og dels, at prisen siger og falder meget på eksportmarkedet. Skift af sundhedsstatus er ligeledes en alvorlig trussel for prisen på eksportmarkedet. Prisen kan blive meget høj på eksportmarkedet, som tilfældet var i 2017 og modsat meget lav som i 2018, men som en af de interviewede smågriseproducenter sagde, så kunne han bedre undvære den ekstra indtjening, når prisen var høj, end tabet, når prisen var lav. Med andre ord betyder samarbejde mellem danske svineproducenter en mere stabil indtjening.

For slagtesvineproducenten er det afgørende at have sikre leverancer af smågrise, hvor sundhed, genetik og grisenes historie er kendt. For begge parter er det vigtigt at have et mangeårigt samarbejde for at kunne udnytte hinandens erfaringer, optimere og udvikle deres bedrifter løbende.

For slagtesvineproducenten er det vigtigt, at tillæg til smågriseprisen ikke overstiger den øgede indtjening, som samarbejdet giver. Det optimale for begge parter er, at slagtesvineproducenten kan beholde halvdelen af den øgede indtjening, så begge parter kan mærke fordelen ved samarbejdet. Ved at parterne er jævnbyrdige, kan begge udvikle deres bedrifter, og dermed kan samarbejdet bestå i mange år og blive til stor gavn for begges bedrifter.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen, Lena Terndrup Overgaard

Udgivet: 15. april 2019

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi