20. juni 2019

Notat Nr. 1915

Strukturudviklingen i dansk griseproduktion 2019

Der var 2.741 grisebedrifter primo 2019. Dette er et fald på 6,7 % i forhold til året før. Faldet er normalt i forhold til det gennemsnitlige fald set over en årrække.

Antallet af grisebedrifter faldt moderat i løbet af 2018 til 2.741 mod 2.937 året før, svarende til et fald på 6,7 %. Over de seneste fem år har det gennemsnitlige årlige fald i antal grisebedrifter været 6,6 %. Faldet er således gennemsnitlig, selv om 2018 var et meget dårligt rentabilitetsår for alle type grisebedrifter.

Prognosefremskrivningen gav følgende resultat: Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2028, hvor der forventes at være cirka 1.400 grisebedrifter i Danmark mod cirka 2.700 primo 2019. Af de cirka 1.300 grisebedrifter, som forventes at forsvinde, vil cirka 800 forsvinde i tidsrummet 2018-2023. Udviklingen mod færre bedrifter er nu størst i rene slagtegrisebedrifter.

Bedriftstypeanalyser

63,6 % af totalslagtningerne i Danmark stammede fra rene slagtegrisebedrifter i 2018. Rene slagtegrisebedrifters andel af totalslagtninger var 55,7 % tilbage i 2009. I gennemsnit havde de integrerede bedrifter cirka 37 % full-line-produktion af slagtegrise. Dette var en lille stigning i forhold til året før, men økonomien ved salg af smågrise med meget lave markedspriser i 2018 gjorde det nok mere attraktivt at opfede flere slagtegrise selv. Derfor er det endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er en trend i opadgående retning for, om integrerede besætninger vil have mere integreret produktion.

I 2018 overhalede de specialiserede sobedrifter de integrerede bedrifter med hensyn til, hvem der samlet havde flest søer. De specialiserede sobedrifter uden nævneværdig slagtegriseproduktion har cirka 51,1 % af landets søer primo 2019 mod cirka 39 % primo 2008.

Lokalitetsanalysen viste følgende for solokaliteter. Det er kun lokaliteter med mere end 1.000 søer, som viser en stabil fremgang i antal.

De fleste slagtegriselokaliteter i Danmark er relativt små. Selv bedrifter, der leverer mange grise, gør det fra mange mindre lokaliteter, hvor gennemsnittet er cirka 8.800 leverede grise pr. lokalitet. Manglende mulighed for finansiering af nye større slagtegriselokaliteter, og problemer med etablering af nye anlæg på grund af lugtgeneafstanden er fortsat begrænsende for strukturudviklingen for slagtegriselokaliteternes størrelse.

Specialiseringsgraden fortsætter i danske griseproduktion, og der satses enten på smågrise- eller slagtegriseproduktion, men mest på smågriseproduktion i Danmark. De delvist integrerede bedrifter mindsker fortsat deres andel af slagtegrise i forhold til, hvis de lavede 100 % full-line-produktion af deres smågrise.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 20. juni 2019

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi