11. oktober 2019

Notat Nr. 1920

Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise 2018

Landsgennemsnittet for produktivitet 2018 viste en fremgang i foderudnyttelsen for både smågrise og slagtegrise. For slagtegrise sås en forbedring i produktiviteten på 5,7 %.

Datamaterialet omfatter 710 sobesætninger med cirka 546.000 årssøer, 568 smågrisebesætninger med knap 12,6 mio. producerede smågrise og 819 slagtegrisebesætninger med i alt 7,0 mio. producerede slagtegrise. Dette var generelt en anelse flere besætninger og dyr end i landsgennemsnittet for 2017. 

For 2018 er der indsamlet produktivitetsdata fra danske besætninger, der anvendte AgroSoft eller Cloudfarms. Data er indsamlet fra besætninger, hvor udtræk af produktivitetsrapporterne er leveret direkte fra AgroSoft eller Cloudfarms. 

Data er i år indsamlet via en anden metode, idet data fra tidligere år er udvalgt fra besætninger, hvor DLBR-rådgivningsvirksomheder indsamlede data. Dette metodeskift er indført for at imødekomme reglerne for persondataforordningen, hvor hver besætning kan acceptere at dele en kopi af produktivitetsrapporterne, der sendes til SEGES Svineproduktion sammen med CHR-nr. (disse data må kun anvendes i anonymiseret form som branchetal, hvor tal ikke kan spores tilbage til den enkelte besætning). Denne ændring i metoden for dataindsamling kan medføre, at sammensætningen af besætninger er anderledes end foregående års landsgennemsnit for produktivitet og kan have en påvirkning på nøgletallenes niveau.

Resultaterne er opgjort som gennemsnit af besætninger. Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit 33,0 grise pr. årsso, hvilket ligner en tilbagegang på 0,3 gris i forhold til 2017. Metodeskiftet i indsamlingen af data er måske årsag til denne store ændring, da en sammenligning med 2018 ud fra det samme datamateriale af besætninger som i 2017 viser en fremgang på 0,1 fravænnede grise pr. årsso. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var 769 årssøer og den totale pattegrisedødelighed var 22,5 %, hvilket var en stigning på 0,8 procentpoint i forhold til 2017. Resultaterne for produktiviteten i soholdet samt parametrene for dødelighed var ikke tilfredsstillende. Den præcise årsag kendes ikke, men en vigtig faktor har formentlig været den varme sommer, der blev set i 2018. De 25 % højest producerende sobesætninger (fravænnede grise pr. årsso) havde i gennemsnit 272 flere årssøer end de laveste 25 % af besætningerne. De højeste 25 % af besætningerne havde 19,8 totalfødte grise pr. kuld og en total pattegrisedødelighed på 19,8 %, hvilket er samme niveau for pattegrisedødelighed som blev set for samme gruppe af besætninger i 2017.

Smågrisebesætningerne producerede gennemsnitligt 22.298 grise pr. år. Reference-foderudnyttelsen (7-30 kg) var 1,86 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er en forbedring på 0,01 sammenlignet med 2017. Reference-daglig tilvækst var 456 gram, hvilket er en stigning på 3 gram i forhold til 2017. Dødeligheden var 3,2 %, hvilket er en stigning på 0,1 sammenlignet med 2017.

Slagtegrisebesætningerne producerede i gennemsnit 8.528 grise pr. år. Reference-daglig tilvækst (30-100 kg) var 965 gram, hvilket var en stigning på 4 gram i forhold til 2017. Reference-foderudnyttelsen var 2,63 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket var en forbedring på 0,03 sammenlignet med 2017. Døde og kasserede grise var 3,7 % af producerede grise, svarende til en stigning på 0,6 procentpoint i forhold til 2017. Produktionsværdi pr. stiplads for slagtegrise steg med 5,3 % i 2018, hvilket var lavere end stigningen fra 2016 til 2017.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Claus Hansen

Udgivet: 11. oktober 2019

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Produktionsøkonomi