29. oktober 2019

Notat Nr. 1926

Salg af antibiotika til husdyr i 31 europæiske lande i 2017

Salg af antibiotika til husdyr i Europa er i perioden 2011-2017 faldet med 32,5 %. Danmark udmærker sig ved at have en stor svineproduktion og samtidig opnå et lavt samlet salg af antibiotika og et særdeles lavt salg af kritisk vigtige antibiotika til husdyr.

Tallene for salg af antibiotika og husdyrproduktion indsamles og opgøres årligt af det europæiske medicinalagentur EMA. Det er nu niende gang, at ESVAC (The European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) rapporten er udsendt. Rapporten omfatter 31 lande (30 EU/EEA-lande og Schweitz).

Igennem hele perioden 2010 til 2017 har salg af antibiotika til husdyr i Danmark ligget i den lave ende sammenlignet med andre europæiske lande. Danmark har i særdeleshed haft et meget lavt forbrug af de nævnte kritisk vigtige antibiotika.

Der er rapporteret antibiotikasalg fra 30 lande i 2016 og 2017. Målt i mg antibiotika solgt pr. PCU var der i 2017 et fald i salget (0,2 % - 36,5 %) i 18 af landene, mens der var en stigning i salget (1,5 % - 47,9 %) i 12 lande.

I 2017 producerede vi i Danmark 3,9 % af husdyrproduktionen i de 31 europæiske lande målt i PCU (population correction unit), og vi brugte 1,4 % af den samlede mængde antibiotika målt i kg aktivt stof. 

I perioden 2011 til 2017 er forbruget, målt i mg antibiotika solgt pr. PCU i de 25 europæiske lande, som har indrapporteret data i hele den 6-årige periode, faldet med 32,5 %. I samme periode er salget af flouroquinoloner er faldet med 10,3 %, salget af 3. & 4. generations cefalosporiner er faldet med 20,9 %, og salget af polymyxiner (Colistin) er faldet med 66,4 %.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nicolai Weber

Udgivet: 29. oktober 2019

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed