14. juli 2020

Notat Nr. 2016

Beregning af det faste gulvareal i stalde med delvist spaltegulv

Miljøstyrelsen har i helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, har mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Problemstilling

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er indretningen af gulvarealerne i stalden afgørende for beregning af ammoniakemission. I bekendtgørelsens bilag 3, tabel 1 angives emissionen til følgende:

Tabel 1. Emission af ammoniak fra forskellige staldtyper til slagtesvin

Slagtesvinestalde kg NH3-N pr. m2 produktionsareal pr. år
Drænet gulv + spalter (33% / 67%) 2,3
Delvist spaltegulv, 25-49% fast gulv 1,9
Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv 1,4
Fast gulv 2,3

Spørgsmålet er, hvordan det faste gulvs arealandel beregnes. SEGES kan konstatere, at ved etablering af nogle slagtesvinestalde har man medregnet arealet under vådfoderkrybbe (langkrybbe) som en andel af stiens faste gulvareal. 

Miljøstyrelsen har via flere helpdesksvar underkendt denne praksis, hvor det her er præciseret, at det faste gulv skal udgøre mindst 25 % af stiens netto produktionsareal. Det betyder, at gulve med delvist spaltegulv, hvor arealet under vådfoderkrybber er medregnet som andel af det 25 % fast gulv, reelt set skal betragtes som drænet gulv med spalter i forhold til beregning af emission.


Institution: SEGES, SEGES Svineproduktion

Forfatter: Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Kenneth Poulsen, Bent Ib Hansen

Udgivet: 14. juli 2020

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer