31. december 2020

Notat Nr. 2037

Strukturudviklingen i dansk griseproduktion 2020

Der var 2.530 grisebedrifter primo 2020. Dette var et fald på 7,7 % i forhold til året før. Faldet svarer cirka til det gennemsnitlige årlige procentuelle fald set over 15 år.

Antallet af grisebedrifter faldt i løbet af 2019, så der var 2.530 mod 2.714 året før, svarende til et fald på 7,7 %. Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2029, hvor der forventes cirka 1.400 grisebedrifter i Danmark mod 2.530 primo 2020.

Procentandelen af totalslagtninger i Danmark, der stammer fra de rene slagtegrisebedrifter, var 60,2 % i 2019, et lille fald i forhold til forrige års andel. Rene slagtegrisebedrifters andel af totalslagtninger var 55,7 % tilbage i 2009. I gennemsnit har de integrerede bedrifter cirka 40 % af mulig full-line-produktion af slagtegrise, hvilket var en lille stigning i forhold til året før. De specialiserede sobedrifter uden nævneværdig slagtegriseproduktion har cirka 55 % af landets søer ultimo 2019 mod cirka 39 % primo 2008. 

Produktionen i Danmark foregår stadig på mange mindre lokaliteter. Dette er mest udpræget for slagtegriseproduktionen. Der er større stordriftsfordele ved mange søer på én lokalitet, og det ses også af tallene.

Fra 2009-2019 faldt antal solokaliteter med cirka 6 % årligt. Der forsvandt årligt cirka 5 % af slagtegrise lokaliteterne i Danmark baseret på samme periode. En grisebygning bruges cirka 25-30 år. Med en brugstid på 25 år vil 4 % forsvinde ved naturlig afgang, men der opføres også nye stalde på nogle lokaliteter. Et fald på 5 % er derfor udtryk for, at mange små lokalitet ikke fortsætter, men nedlægges. At flere lokaliteter end forventet forsvinder, er sikkert et udtryk for den asymmetri, som forventes at være mellem en grisebygningsstørrelse og så byggeår.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 31. december 2020

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Driftsøkonomi