1. marts 1975

Beretning Nr. 424

Studier over enerigiomsætningen hos voksende svin

l 1958 modtog Forsøgslaboratoriets daværende dyrefysiologiske afdeling bevilling fra Landbrugsministeriet til at bygge et nyt respirationsanlæg til svin.

l 1958 modtog Forsøgslaboratoriets daværende dyrefysiologiske afdeling bevilling fra Landbrugsministeriet til at bygge et nyt respirationsanlæg til svin. Under opbygningen gennemførtes orienterende forsøg med voksende svin til vurdering af, hvilke metoder, der burde anvendes ved de kommende balance- og respirationsforsøg, og resultaterne heraf er meddelt i kapitel 2.

I 1962/63 blev der gennemført en lang række tekniske afprøvninger samt kalibreringer af respirationsanlæggene og i 1964 blev taget i brug. Siden Breirem (1935, 1936, 1939) havde gennemført sine systematiske undersøgelser vedrørende energiomsætningen hos svin af dansk landrace, havde der ikke været gennemført sådanne undersøgelser, og det blev derfor besluttet at gennemføre en serie forsøg med 48 voksende svin fra 20-90 kg til bestemmelse af deres protein- og energiomsætning indenfor denne vækstperiode. Som foder er anvendt byg, majs eller milo i forbindelse med skummetmælkspulver eller proteinblanding, og resultaterne fra fordøjelighedsforsøgene samt vurdering af fodermidlernes omsættelige energi er fremlagt i kapitel 5. På basis af samtlige respirationsforsøg til måling af CO2- produktionen, O2-forbruget og varmeproduktionen er der opstillet ligninger til beregning af disse størrelser baseret på kendskab til dyrenes legemsvægt, og disse resultater er meddelt i kapitel 6.

Kvælstofomsætningen har været bestemt i 381 balanceperioder, og den målte kvælstofaflejring og dermed proteinaflejringen er sammenlignet med resultater fra litteraturen. Det er i kapitel 7 diskuteret, hvorvidt kvælstofaflejringen alene er en funktion af protein- og energi-tilførslen, eller om der er en øvre maximal grænse betinget af genetiske og biologiske forhold, og samtidig er det undersøgt, om det er muligt at give en matematisk formulering af denne maximale grænse.

Resultaterne fra kvælstof- og kulstofbalancerne er benyttet til en vurdering af protein- og fedtaflejringen i den omhandlede vækstperiode, og i kapitel 8 er de opnåede værdier sammenlignet med resultater fra litteraturen, specielt med henblik på relationen mellem aflejring og tilførsel af omsættelig energi samt typen af opsamlingsbure og respirationsanlæg. Til slut er der foretaget en vurdering af vedligeholdelsesbehovet og udnytningsgraden af omsættelig energi til protein- og fedtaflejring.

Dette dokument indeholder kun sammendrag og indledning

Hvis du ønsker hele beretningens tekst, kan det ske ved henvendelse til Statens Husdyrbrugsforsøg, Forskningscenter Foulum, Postboks 39, 8830 Tjele. Eller til biblioteket på Den Kgl. Veterinær - og Landbohøjskole, Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg C.


Institution: Statens Husdyrbrugsforsøg

Forfatter: G. Thorbek

Udgivet: 1. marts 1975

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring