11. januar 2022

SPF-Sund sørger for et enestående sundhedssystem

Det danske SPF-system har markeret sig som et af verdens mest enestående produktions- og sundhedssystemer på et grundlag af stramme regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af grise mellem besætningerne. SPF-status fortæller om en svinebesætnings sundhedsstatus - om en besætning er fri for SPF sygdomme.

SPF-systemet omfatter alle svinebesætninger i Danmark, som ønsker at have en sundhedsstatus på deres besætning. De besætninger, der er med i systemet, får, afhængigt af besætningstypen, regelmæssigt besøg af SFP-Sund eller af besætningsdyrlægen.

SPF-Sunds opgaver er at styre og udvikle SPF-systemet samt at deklarere sundhedsstatus i alle svinebesætninger herunder også salmonellaoplysninger.

SPF-Sund løser opgaverne på rent fagligt grundlag.

SPF-Sund har indgået aftaler med svineproducenter, dyrlæger og SPF-Transportører om at følge fastlagte SPF-Sundhedsregler og SPF-Transportregler.

SPF-Sund viser endvidere salmonellastatus og DANISH/QS-status for alle danske svinebesætninger.

SPF-Sund varetager også kontrollen med, at sundheden i det danske svine-avlssystem er i top. Det sker via fire principielt adskilte funktioner:

 • Generel sundhedsovervågning og sundhedskontrol
 • Sundhedsdeklarationer
 • SPF vognkontrol
 • Kontrol med konventionelle avlsdyrsælgere

Sideløbende med tilbyder SPF-Sund også en række ydelser, der bidrager til det høje sundhedsniveau i danske grisebesætninger:

Foredrag indenfor sundhedsrådgivning

Vi har særlig erfaring og viden indenfor de praktiske grene af sundhedsrådgivning. Specielt foredrag med en praktisk tilgangsvinkel er en kompetence. Vi kommer gerne ud og fortæller om:

 • Sundhedskontrol
 • Svinesygdomme
 • Saneringsprogrammer
 • Salmonella
 • Smittebeskyttelse
 • Sundhedsstyring

Uvildig sundhedsrådgivning

Vi tilbyder second opinion besøg i svinebesætninger. Svineproducenter og deres praktiserende dyrlæger kan herved rekvirere en uvildig rådgiver til med nye øjne at vurdere en problembesætning. 

Saneringer og reduktionsstrategier

Alle medarbejderne i SPF-Sund har stor ekspertise i delsaneringsprogrammer  for f.eks. almindelig lungesyge, ondartet lungesyge, dysenteri, PRRS, lus og skab.

Medarbejderne i SPF-Sund har desuden stor erfaring med udarbejdelse af handlingsplaner for reduktion af forekomsten af f.eks. Salmonella i svinebesætninger.

Rådgivningsaftaler

En sundhedsrådgivningsaftale er en gensidigt forpligtende kontrakt mellem en svineproducent og en dyrlæge. En sådan aftale kan tegnes mellem en dyrlæge fra det lokale regionskontor og svinebesætningen. Aftalen er offentligt reguleret og er en forudsætning for at besætningsejeren selv må behandle sine grise med medicin. Medarbejderne i SPF-Sund tegner gerne rådgivningsaftale med alle typer besætninger.

Kejsersnit - for sikkerhedens skyld

SPF-Sund tilbyder at udføre sterile kejsersnit, kejsersnittene udføres i en steriliseret isolator, og pattegrisene flyttes umiddelbart efter forløsning over i transportkasser, som er udstyret med sterilfilter. Kort tid herefter afhentes grisene og køres til køberbesætningen, hvor de straks anbringes ved en ammeso.
Metoden sikrer effektivt mod overførsel af bakterielle smitstoffer og mycoplasmer fra so til foster. Derfor er det en ideel måde at flytte gener fra en avlsbesætning med lavere sundhedsstatus til en besætning med højere sundhedsstatus. Metoden er ikke fuldstændigt sikker mht. sikring mod overførsel af PRRS-virus.

Oplysning om priser samt bestilling af kejsersnit skal ske ved henvendelse til SPF-Sund.

Alle danske avls og opformeringsbesætninger indenfor DanBred kontrolleres af dyrlæger fra SPF-Sund.

Avls og opformeringsbesætninger med rød sundhedsstatus kontrolleres hver måned af dyrlæger fra SPF-Sund, mens avls og opformeringsbesætninger uden rød status kontrolleres hver måned af en praktiserende dyrlæge og 2 gange om året af en dyrlæge fra SPF-Sund.

Formålet med kontrollerne er dels at sikre en høj grad af smittebeskyttelse i besætningerne dels at overvåge besætningerne for et antal sygdomme, som branchen har besluttet at kontrollere, bl.a. Salmonella samt at kvalitetssikre de enkelte besætninger og dermed give købere af avlsdyr størst mulig sikkerhed mod indkøb af uønsket smitte.

Sundhedskontrol udføres i de røde avls avls- og opformeringsbesætningerne efter et regelsæt, som er udarbejdet i SPF-Sund.

Sundhedsdeklaration: Undgå smitte ved indkøb af avlsdyr

Aftagere af avlsdyr fra røde besætninger kan sikre sig oplysninger om leverandørbesætningens sundhedsstatus. Det kan bl.a. ske ved at rekvirere en sundhedsdeklaration. Aftageren kan derved søge at matche de indkøbte avlsdyrs sundhedsstatus med besætningens. Det vil i praksis betyde, at de indkøbte dyr skal have samme eller højere sundhedsstatus end køberens egen besætning.

Ved at kombinere sundhedsoplysningerne med indkøb via et godkendt karantænerum opnås i praksis den størst mulige sikkerhed mod indkøb af uønsket smitte med avlsdyr. Dyrene opholder sig i karantænerummet i mindst 42 dage, og indtil køberbesætningen er blodprøvet.

SPF vognkontrol for  alle godkendte transportører

For at forhindre overførsel af uønsket smitte i forbindelse med transport af dyr fra sælger- til køberbesætning er der opstillet et omfattende regelsæt for indretning og drift af de lastbiler, som anvendes til transport af grise i SPF systemet. Reglerne omfatter bl.a. detaljerede krav til rengøring og desinfektion af bilerne.

Alle godkendte SPF transportører skal indgå i en kontrolordning, som omfatter både en løbende egenkontrol af kvaliteten af rengøring og desinfektion samt en uvildig stikprøvevis kontrol.

SPF-Sund udfører den uvildige kontrol, men påtager sig derudover at foretage egenkontrollen efter regning for de transportører, som måtte ønske det.
Kontrollen omfatter gennemgang af rengøringsprocedurer og eventuelt automatisk doseringsanlæg. Prøver til bakteriologisk kontrol af rengøringseffekten udtages også.

Kontrol med konventionelle avlsdyrsælgere

De relativt få konventionelle avls- og opformeringsbesætninger er underlagt et sæt minimumsregler, som omfatter nogle af de samme sygdomme som i SPF systemet, men kravene er noget lempeligere, og kontrollen ligeledes:

 • SPF-Sund besøger besætningerne 2 gange årligt, hvor der gennemføres en klinisk gennemgang af besætningen samt en gennemgang af smittebeskyttelsen.

Oplysninger indhentet fra besætningsdyrlægen benyttes også i kontrollen. På dette grundlag udfærdiges en sundhedserklæring på den avlsdyrsælgende besætning.

En sundhedserklæring kan rekvireres hos avlsdyrsælgeren eller hos SPF-Sund.

Rød og blå kategori

Røde SPF-besætninger er avls- og opformeringsbesætninger. De udgør toppen af produktionspyramiden og er derfor de sundhedsmæssigt bedst overvågede og bedst sundhedsdeklarerede besætninger i Danmark.

Blå SPF-besætninger producerer, som led i den almindelige slagtegriseproduktion, smågrise eller slagtegrise. De kontrolleres efter et tilsvarende regelsæt, dog betydeligt mindre intensivt end de røde besætninger.

Hvad betyder SPF?

SPF-status fortæller om en svinebesætnings sundhedsstatus. 

SPF betyder ”Specific Pathogen Free” eller ”Fri for specifikke smitstoffer”. Navnet refererer til, at alle SPF-besætninger ved etablering er dokumenteret fri for SPF sygdomme - en række tabsvoldende svinesygdomme.

I Danmark er der 2.800 besætninger med SPF-status. 78 % af alle grise, der fødes i Danmark, og 100 % af alle omsatte avlsdyr har SPF-status.

SPF sygdomme

 • Mycoplasma lungesyge
 • Ap-lungesyge
 • PRRS
 • Svinedysenteri
 • Nysesyge
 • Skab
 • Lus

Kontakt

Axelborg
Afdelingschef:
Kristian Møller
Telefon: +45 40304910
Mail: krim@lf.dk

Skejby
SPF-Sundhedschef:
Sara Dalsgaard
Telefon: +45 3339 4970
Mail: sada@lf.dk