Opdateret/Gennemlæst 4. oktober 2016

Regler for beskæftigelses- og rodemateriale

Alle grise skal have permanent adgang til halm eller andet materiale, der opfylder deres behov for at beskæftige sig samt udføre rodebevægelser.

Halm og andet egnet materiale til at opfylde grises naturlige behov for at lave rodebevægelser hedder beskæftigelses- og rodematerialer.

Ifølge lovgivningen skal alle smågrise, slagtesvin, polte, orner samt søer som gylte tildeles tilstrækkelige mængder med halm eller andet materiale, der opfylder deres naturlige behov for at holde sig beskæftiget eller lave rodebevægelser. [1] [2] [3] [4]

Siden januar 2013 har lovkravet for beskæftigelses- og rodemateriale omfattet både nye og eksisterende stalde.

Definition

I definitionen på beskæftigelses- og rodemateriale,  skelnes der mellem materialer, der alene kan opfylde kravet til et beskæftigelsesmateriale, alene kan opfylde kravet til et rodemateriale eller materialer, der kan opfylde begge krav på en gang, jvf. tabel 1 [8].

Fødevarestyrelsens definitioner

Beskæftigelsesmateriale

Materialer, der tilgodeser svinenes behov for at beskæftige sig, dvs. undersøge deres omgivelser (både vertikalt og horisontalt). Svin undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. For at opnå værdi som beskæftigelsesmateriale skal materialet være manipulerbart og deformerbart, men materialet skal ikke nødvendigvis tildeles på gulvet.

Rodemateriale

Materialer, der opfylder svinenes behov for at udføre rodeadfærd, dvs. udføre rodebevægelser. Behovet for at udføre rodeadfærd anses for at være opfyldt, hvis svinet - stående i sin naturlige stilling og med hovedet rettet nedad - kan rode med trynen i materialet. Materialet skal således være manipulerbart, deformerbart og placeret i gulvniveau for at kunne anvendes som rodemateriale.

Tabel 1. Oversigt over materialer, der af Fødevarestyrelsen anses for at kunne udgøre beskæftigelses- og rodematerialer, kun beskæftigelsesmateriale eller kun rodemateriale og hvor der er behov for et supplerende materiale.

Rode-
materiale
Beskæftigelses-
materiale
Behov for supplering
Halm i halmhæk X X
Automat med eks. snittet halm, halmpiller eller træpiller X X  
Materialer liggende på gulv eks. halm, halmblokke, spåner, spagnum, savsmuld, muld, kompost, træflis eller pektinaffald. X X  
Reb – ligger på gulvet 1) X X
Reb – ligger ikke på gulvet 1) X X
Træklodser/grene– ligger på gulvet eks. ”Spansk rytter”, træklodser i kæde el. vippeanordning X X  
Træklodser/grene – ligger ikke på gulvet X X
Dybstrøelse X X
Tørfoder i automat 2) X X
Holder med sammenpresset materiale eller træ, der opfylder FVST’s specifikke krav. X X
Holder med sammenpresset materiale eller træ, der ikke opfylder FVST’s specifikke krav. X X
Materialet skal ligge på gulvet for at opfylde kravet til både rodemateriale og beskæftigelsesmateriale.
1) Hvis sisalreb anvendes som beskæftigelses- og rodemateriale, skal det som udgangspunkt tildeles på en måde, så svinet kan rode i det på gulvniveau. Rebets levetid kan forlænges ved at binde knuder på det. Ifølge Fødevarestyrelsen kan reb, der hænger og ikke røre gulvet alene udgøre et beskæftigelsesmateriale.
2) En tørfoderautomat med ad libitum adgang til foder eks. en rørfodringsautomat, hvor grisene skal arbejde for at få foderet ud, og hvor automaten kun frigiver tilpas små mængder foder ad gangen opfylder kravet til et rodemateriale. Der skal derudover altid suppleres med andet materiale, som minimum opfylder kravet til et beskæftigelsesmateriale.

Brug af beskæftigelses- og rodemateriale

Der er udarbejdet forskellige håndbogsblade og vejledninger om brugen af beskæftigelses- og rodemateriale til de forskellige dyregrupper.

Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer

Fødevarestyrelses Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer - vejledningen har til formål at tydeliggøre og præcisere Fødevarestyrelsens fortolkning af lovgivningen med henblik på at sikre en ensartet vurdering.

Oversigt med eksempler på, hvordan kravet til beskæftigelses- og rodemateriale kan opfyldes i de forskellige staldafsnit.

Branchekode for dyrevelfærd

I besætninger med svin findes egenkontrollen med dyrevelfærd, som er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion. Egenkontrollen indeholder bl.a. lovkrav vedrørende beskæftigelses- og rodematerialer og kan printes på både dansk, engelsk og russisk.

Smågrise, slagtesvin og poltehold

Produktoversigt over beskæftigelses- og rodematerialer til grise – her findes information om et bredt udvalg af forskellige typer af rode- og beskæftigelsesmaterialer til grise [5].

Test af halmsække til slagtesvin – erfaring, der sammenligner forskellige halmhække placeret over vådfoderkrybbe med fokus på det respektive halmforbrug [11].

Sohold

Erfaringsundersøgelse af halmhække til løsgående drægtige søer – erfaringsundersøgelse af fire forskellige halmhække i en drægtighedsstald indrettet med én æde/hvileboks pr. so [6].

Erfaringer med metoder til halmtildeling i stalde til løsgående drægtige søer – forskellige metoder til halmtildeling i drægtighedsstalden [7].

Erfaring med automatisk halmtildeling til søer med strømaskine
- erfaringsundersøgelse over tildeling af halm via strømaskine i en løbe-/kontrolstald med bokse og i en drægtighedsstald med redekasser og elektronisk sofodring (ESF) [10].

Referencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 med senere ændringer.
[2] Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Lov nr. 104 af 14. februar 2000 med senere ændringer.
[3] Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. Lov nr. 404 af 26. juni 1998 med senere ændringer.
[4] Dyreværnsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 med senere ændringer.
[5] Steinmetz, H. og Lahrmann, H. (2015): Produktoversigt over beskæftigelses- og rodematerialer til grise. Notat nr. 1502, Videncenter for Svineproduktion.
[6] Jørgensen, M. & Rasmussen, H.M. (2010): Erfaringsundersøgelse af halmhække til løsgående drægtige søer. Notat nr. 1001, Videncenter for Svineproduktion.
[7] Petersen, L.B. & Hansen, J.M. (2003): Erfaring med metoder til halmtildeling i stalde til løsgående drægtige søer. Erfaring nr. 0307, Landsudvalget for Svin.
[8] Justitsministeriet (2006): Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer. Justitsministeriet, Civil- og politiafdelingen, Civilkontoret.
[9] Lahrman, H.P. & Nielsen, M.B.F. (2010): Beskæftigelsesmaterialer til slagtesvin. Velfærd og praktiske løsninger. Meddelelse nr. 888, Videncenter for Svineproduktion.
[10] Lahrman, H.P. & Hansen, L.U. (2012): Automatisk halmtildeling til søer med strømaskine. Erfaring nr. 1210, Videncenter for Svineproduktion.
[11] Steinmetz, H.V. & Lahrmann, H.P. (2014): Test af halmhække til slagtesvin. Erfaring nr. 1403, Videncenter for Svineproduktion