Opdateret/Gennemlæst 8. februar 2023

PRRS-strategi: Reduktion af PRRS hos grise i Danmark

En reduktion af PRRS har grise i Danmark vil betyde en højere sundhed i grisebesætninger og vil også have stor betydning for de store produktionsmæssige udsving, der kan komme under et udbrud af PRRS. Derfor har Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris i tæt samarbejde med øvrige instanser udarbejdet en strategi, der skal nedbringe andelen af besætninger med PRRS. Målet er, at andelen af besætninger, der er deklareret PRRS-antistof_negative er øget betydeligt medio 2025.

Klinisk deklaration

Der indføres et nyt krav i begyndelsen af 2023  om, at alle besætninger med slagtegrise, som er deklareret PRRS-Antistofpositive eller har en ukendt PRRS status hver måned, eller inden slagtning opstartes fra produktioner med alt ind-alt ud på CHR-niveau, skal have underskrevet en erklæring af den praktiserende dyrlæge og producenten på, at der ikke forekommer kliniske tegn på PRRS i besætningen, jf. Fødevarestyrelsens Vejledning om håndtering af PRRS fra 1. september 2020).

Skabelon til en skriftlig erklæring vil blive tilgængelig i løbet af foråret 2023.

Erklæringen skal foreligge i besætningen og fremvises ved kontrol fraFødevarestyrelsen. 

PRRS deklaration af besætninger 

Alle grisebesætninger med over 10 søer eller 100 grise i alt skal have en deklaration for antistoffer mod PRRS. Det betyder, at:

Jeg ejer en besætning som ikke har en PRRS-deklaration (status ukendt)

 • Du skal have udtaget blodprøver for at få fastlagt til PRRS antistof status.
 • Hvis du har en besætning med enten søer eller smågrise/slagtegrise, skal du have udtaget 2 gange 20 blodprøver med en måneds mellemrum, der undersøges for PRRS antistoffer.
 • Hvis du ejer en besætning med Søer og smågrise/slagtegrise skal du have udtaget 2 gange 40 blodprøver med en måneds mellemrum der undersøges for PRRS antistoffer.
 • Hvis du modtager grise fra en besætning med status Ukendt, så skal du afvente, at din leverandør får status på sin besætning, da man ikke kan få en bedre status end leverandøren.
 • Hvis din leverandør er positiv for PRRS, behøver du måske ikke få taget blodprøver. Tal med din dyrlæge.
 • Uanset om du skal have taget blodprøver eller ej, så skal du indgå en PRRS-aftale med SPF-Sund.

Du skal gøre følgende:

 • Tilmeld dig via landmand.dk eller tag henvendelse til SPF-Sund på telefon 87405101.
 • Få din besætningsdyrlæge til at udtage blodprøver til analyse.

Jeg ejer en besætning som allerede har en PRRS status (SPF-deklaration eller PRRS-deklaration)

Såfremt der på ejendommen allerede findes en SPF-deklaration eller PRRS-deklaration, vil denne være fyldestgørende for de nye krav om antistofdeklaration for PRRS.

Mistanke om klinisk forekomst af PRRS

Hvis du som griseproducent har mistanke om klinisk forekomst af PRRS i besætningen, skal du kontakte din dyrlæge. Det er ikke nyt, men nu skal dyrlægen anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen, og ikke først gøre det, når et positivt prøvesvar foreligger. Det er en konsekvens af, at PRRS fra 1. juli 2022 er flyttet fra en liste 2 til en liste 1 sygdom.

Dyrlægen har pligt til at:

 • Undersøge besætningen ved anmeldelse fra ejere eller brugere.
 • Straks underrette Fødevarestyrelsen, når en klinisk mistanke om PRRS opstår i en besætning. Tidspunktet for mistanken skal tilsvarende andre anmeldepligtige sygdomme angives med dato og klokkeslæt.
 • Indsende prøvemateriale til undersøgelse for PRRS-virus, hvis en mistanke om PRRS ikke kan afvises ved en klinisk undersøgelse af besætningen

Hver gang der udtages prøver til undersøgelse for PRRS-virus, har ejer pligt til at indberette det til SPF-Sund.

Følg denne trin for trin guide, når du  undersøgelse for PRRS-virus med PCR - så er du sikker på, at det er gjort korrekt.

1. Uanset årsag, så skal udtagning af prøver til PCR-analyse ALTID anmeldes på PRRS-Observationsliste på svineproduktion.dk. Det gælder både:

 • Mistankeprøver
 • Eksportprøver
 • Overvågningsprøver

Det er besætningsejerens pligt at anmelde udtagning, men det vil ofte være dyrlægen, der faktisk gør det, fordi de har mere rutine i det. Husk at anmelde, før der udtages prøver.

2. Sæt sundhedsstyringen@lf.dk på som kopimodtager af svaret på indsendelsessedlen. Så sørger SPF-Sund for at få de besætninger taget af observationslisten, hvor svaret er negativt.

3. Sørg for, at datoen for udtagning er den samme på både anmeldelsen og på indsendelsessedlen til laboratoriet. Ved testikler mv. (Processing Fluid) er det den første dag, der opsamles.

4. Ved mistanke om klinisk PRRS-mistankeprøver - skal der:

5. Når der er anmeldt udtagning, så bliver slagterierne straks orienteret.

6. Når der er anmeldt udtagning, så kommer der en mail til besætningsejer til underskrift. Når denne er underskrevet, så kommer der en kvitteringsmail til både besætningsejer og dyrlæge om, at udtagningen er anmeldt til branchens PRRS observationsliste.

Q & A

Hvad er Fødevarestyrelsens PRRS-liste, og hvad er Branchens PRRS-Observationsliste?

Fødevarestyrelsen fører en liste over alle besætninger, som inden for de seneste 14 måneder har fået påvist PRRS-virus ved PCR. Disse besætninger kan ikke få slagtet grise på de almindelige eksportsvineslagterier, så længe de er på Fødevarestyrelsens liste.

Hvis der på ny påvises PRRS-virus så starter en ny 14 måneders periode med slagterestriktioner. De 14 måneder regnes fra den dag prøverne blev udtaget – ikke fra den dag svaret foreligger.

Landbrug & Fødevarer fører en liste - Branchens PRRS-Observationsliste - over alle de besætninger, som på svineproduktion.dk har anmeldt, at der udtages prøver til undersøgelse for PRRS-virus. Denne liste har slagterierne adgang til. Besætningen bliver stående på listen indtil svaret foreligger.

Hvis der påvises PRRS-virus, så giver både laboratoriet og dyrlægen besked til Fødevarestyrelsen om, at der er påvist PRRS i besætningen, og den kommer på Fødevarestyrelsens PRRS-liste – enten som ny besætning eller som forlængelse.

Hvis der ikke påvises PRRS-virus, så tages besætningen af Branchens PRRS-Observationsliste.

Jeg er allerede på Fødevarestyrelsens PRRS-liste – skal jeg anmelde udtagning på svineproduktion.dk?

Ja, det skal du for at undgå uheld, hvor man fejlagtigt tror, at besætningen allerede er på Fødevarestyrelsens PRRS-liste. Det kan f.eks. ske, at besætningen har været på listen, men er kommet ud over de 14 måneder, eller man kommer til at forveksle med en anden besætning, man ejer, som er på listen.

Er der også slagterestriktioner på søer?

Nej det er der ikke, men der skal alligevel anmeldes udtagning på svineproduktion.dk, da f.eks. polte og gylte ofte slagtes på de almindelige svineslagterier.

Skal jeg gøre noget specielt, hvis der både indsendes blod og spyt eller testikler?

Hvis der indsendes flere forskellige typer materiale, så skal du lave en anmeldelse pr. type materiale for at undgå, at din besætning ved en fejl åbnes for slagtning.

Statusblodprøver er positive for PRRS – skal jeg gøre noget?

Nej, de almindelige statusblodprøver undersøges for antistoffer – kroppens svar på en virusinfektion – og disse er ikke omfattet af restriktioner.

Prøverne sendes til et udenlandsk laboratorium – skal jeg så også anmelde udtagning?

Ja, uanset om prøverne sendes til et dansk eller et udenlandsk laboratorium, så skal udtagning anmeldes på svineproduktion.dk. Det udenlandske laboratorium og dyrlægen skal sørge for, at et positivt svar sendes videre til Statens Serum Institut, SSI. SSI omtester prøven, og det er prøvesvaret fra SSI, som afgør, om besætningen kommer på Fødevarestyrelsens PRRS-liste.

Hvad koster det at anmelde udtagning på svineproduktion.dk?

Det er gratis at anmelde udtagning på svineproduktion.dk!

Hvad er PCR?

PCR er en forkortelse for Polymerase Chain Reaction og er en metode til at påvise arvemateriale – DNA eller RNA. 

PRRS er et RNA-virus, så det er forekomst af RNA fra PRRS-virus, som påvises. Der findes to typer tests. Den ene type viser kun om der er påvist virus eller ej. Den viser ikke, hvor meget virus, der er i prøven. Den anden type angiver, hvor meget virus der er i prøven.

Formålet med strategien til reduktion af PRRS hos danske grise er at højne sundheden i de danske grisebesætninger og undgå de produktionsmæssige udsving, der kommer un-der et udbrud af PRRS. En reduktion af PRRS vil sandsynligvis også sænke forbrug af antibiotika, ligesom velfærden vil forbedres. Andelen af PRRS-fri besætninger skal øges over en årrække. Målet er således ikke en sanering af samtlige grisebesætninger i landet for PRRS, men en reduktion i antallet af besætninger med PRRS.

Det er et mål, at i 2025 er andelen af besætninger, der er deklarerede PRRS-Antistof-negative, betydeligt øget. Det skal ske gennem en målrettet håndtering af PRRS, som vil give incitamenter til, at flere og flere slagtegrisebesætninger ønsker at blive PRRS-negative. Dette vil øge efterspørgslen på PRRS-Antistof-negative smågrise og skabe inci-tament for, at sobesætningerne saneres.  

Målet for reduktion af PRRS i danske besætninger frem mod 2025.

PRRS-deklaration af alle besætninger er altafgørende for, at enkelte besætninger, eller områder, kan saneres for PRRS, da man der skal kende status på alle naboer. Det betyder, at alle besætninger skal deklareres for antistoffer mod PRRS, og antistofdeklarationen følges op af en klinisk deklaration af slagtegrise i PRRS-Antistof-positive besætninger. På længere sigt suppleres antistofdeklarationen af en virusdeklaration for PRRS-virus ved PCR. 

 

Offentlig PRRS-deklaration af besætninger

Det er en forudsætning for en reduktionsstrategi i Danmark, at PRRS-status kendes for alle grisebesætninger, da sygdommen er luftbåren og derfor giver betydelig risiko for at smitte nabobesætninger, hvis de ligger tæt på hinanden.

En besætning er defineret ved ét CHR-nummer.

Deklarationen af besætninger går fra at være en frivillig deklaration håndteret af branchen til at være en offentlig deklaration under en bekendtgørelse udstedt af Fødevarestyrelsen. Deklarationen vil bestå af en antistofdel, hvor alle besætninger, også besætninger uden slagtegrise, deles i PRRS-Antistof-negative og PRRS-Antistof-positive. Af bekendtgørelsen vil det fremgå, at de PRRS-Antistof-positive besætninger skal være underlagt en klinisk deklaration forud for slagtning af grise. Senest pr. 1. juli 2025 vil den kliniske deklaration blive suppleret af en virus deklaration for PRRS-virus ved PCR.

Laboratorierne, som analyserer prøverne, skal være officielle laboratorier.

Kravet om deklaration gælder for alle besætninger over 10 søer eller over 100 grise totalt.   

Kravet om deklaration af PRRS-status gøres juridisk bindende i forbindelse med revision af bekendtgørelse om PRRS.

Antistof deklaration

Der indføres en PRRS-antistof-deklaration med samme retningslinjer som i SPF-systemet i alle besætninger med over 10 søer eller over 100 grise totalt. 
Såfremt der på ejendommen allerede findes en SPF-deklaration eller PRRS-deklaration, vil denne være fyldestgørende for antistofdeklarationen.

Alle besætninger skal uanset om de er PRRS-positive eller negative have en underskrevet PRRS-aftale med SPF-Sund. Har man en SPF-aftale, så er denne også gyldig.

Afhængig af besætningens PRRS-status er der forskellige krav til blodprøver i forbindelse med antistofdeklarationen. I alle tilfælde er det den praktiserende dyrlæge, som udtager prøver og laver den kliniske vurdering.

Forudsætninger for at kunne opretholde en PRRS-Antistof-negativ deklaration er, at følgende fire punkter er opfyldt:

 • Der udtages mindst en gang årligt 20 blodprøver pr. CHR-nummer, som alle skal være negative for antistoffer mod PRRS-virus. 
 • Der må ikke være kliniske tegn på PRRS.
 • Der er udarbejdet en smittebeskyttelsesplan med fokus på at undgå introduktion af smitte.
 • Hvis der indkøbes dyr, så skal de stamme fra en PRRS-Antistof-negativ besætning (jr. SPF-systemets definition = fri for antistoffer).

Hvis en besætning, der har PRRS-Antistof-positiv status, ønsker at opnå PRRS-Antistof-negativ status, skal følgende punkter være opfyldt: 

 • Der er lavet en totalsanering.
 • Hvis der ikke er lavet en totalsanering, skal der udtages 20 blodprøver to gange (40 prøver i alt) pr. CHR-nummer. Der skal være seks måneder mellem de to udtagninger og alle skal være negative for antistoffer mod PRRS-virus. 
 • Der må ikke være kliniske tegn på PRRS.
 • Der er udarbejdet en smittebeskyttelsesplan med fokus på at undgå introduktion af smitte.
 • Hvis der indkøbes dyr, så skal de stamme fra en PRRS-Antistof-negativ besætning (jfr. SPF-systemets definition = fri for antistoffer).

Hvis en besætning, som i dag har ukendt PRRS-status, ønsker at opnå PRRS-Antistof-negativ status, skal følgende punkter være opfyldt:  

 • Der skal udtages et bestemt antal blodprøver alt afhængig af besætningstype. I besætninger med søer og vækstdyr udtages 40 blodprøver (20 af søer og 20 af vækstdyr) to gange og i besætninger kun med vækstdyr eller kun med søer, udtages 20 blodprøver to gange (i alt hhv. 80 og 40 prøver) pr. CHR-nummer. Der skal være mindst en måneds mellemrum (regnet fra månedsdag til månedsdag) mellem de to udtagninger og alle skal være negative for antistoffer mod PRRS-virus.
 • Alternativt kan der foretages en totalsanering efter der er indgået en PRRS-aftale.
 • Der må ikke være kliniske tegn på PRRS.
 • Der er udarbejdet en smittebeskyttelsesplan med fokus på at undgå introduktion af smitte.
 • Hvis der indkøbes dyr, så skal de stamme fra en PRRS-negativ besætning (jfr. SPF-systemets definition = fri for antistoffer).

Tabel 1. Oversigt over antallet af blodprøver for at opnå PRRS-Antistof-negativ status.

  Antal prøver Interval
Fastholdelse af PRRS-Antistof-negativ status 20 En gang årligt
Fra PRRS-Antistof-positiv til PRRS-Antistof_negativ 20x2 6 måneder
Fra PRRS-ukendt til PRRS-Antistof-negativ    
Besætninger med både søer og vækstdyr 40x2 1 måned
Besætninger med enten søer eller vækstdyr 20x2 1 måned

Prøverne udtages repræsentativt med følgende fordeling:

 • Sobesætning uden smågrise/slagtegrise: Alle prøver udtages i drægtighedsstalden.
 • Sobesætning med smågrise/slagtegrise: Halvdelen af prøverne udtages i drægtighedsstalden og den anden halvdel blandt de ældste smågrise/slagtegrise, evt. i kontinuerligt drevet opsamlingsstald.
 • Kun smågrise/slagtegrise: Prøverne udtages i mindst tre sektioner blandt de ældste grise, evt. kontinuerligt drevet opsamlingsstald.

PRRS-antistofdeklarationen håndteres af SPF-Sund. Data samles i en national PRRS-database, som håndteres af L&F. FVST har til hver en tid fuld adgang til data og kan anvende dem i forbindelse med den offentlige kontrol. Omkostningerne til håndtering af PRRS-antistof deklarationen ligger i erhvervet, og er Fødevarestyrelsen uvedkommende. 

Klinisk deklaration, med forventet start i 2023

Alle besætninger med slagtegrise, som er deklareret PRRS-Antistof-positive, skal hver måned (mindst hver 35. dag svarende til frekvensen for sundhedsrådgivningsbesøg i de fleste sobesætninger), eller inden slagtning opstartes fra produktioner med alt ind-alt ud på CHR-niveau, have underskrevet en erklæring af den praktiserende dyrlæge og producenten på, at der ikke forekommer kliniske tegn på PRRS i besætningen, jf. FVST’s Vejledning om håndtering af PRRS fra 1. september 2020. 

Erklæringen er dækkende for de grise, der på det tidspunkt erklæringerne underskrives er på ejendommen og slagtes derfra de efterfølgende 5 uger. Erklæringen skal foreligge i besætningen og fremvises ved kontrol af Fødevarestyrelsen. 

I de tilfælde, hvor der er kliniske tegn på PRRS i besætningen, skal den praktiserende dyrlæge straks tilkaldes, og hvis mistanken ikke kan afvises, skal Fødevarestyrelsen straks orienteres, og der skal udtages og indsendes fornødent materiale til undersøgelse for PRRS-virus til SSI. Proceduren fremgår af bekendtgørelse om anmeldepligt af PRRS fra 1. juli 2022.

Virus deklaration

Senest 1. juli 2025 skal PRRS-Antistof-positive besætninger med slagtegrise, ud over antistof-deklaration og klinisk deklaration, have en virus-deklaration (PCR-undersøgelse). Virus-deklarationen kan eventuelt startes tidligere, hvis reduktion i andelen af PRRS-Antistof-positive besætninger går hurtigere end forventet. Dette evalueres løbende. 

Virus-deklaration består som udgangspunkt i, at der i PRRS-Antistof-positive besætninger med slagtegrise mindst 1 gang om året udtages blodprøver, som undersøges for PRRS-virus ved PCR. Detaljerne omkring prøvemateriale samt antallet af prøver og intervallet kan i forløbet justeres i forhold til resultater fra de understøttende forskningsaktiviteter og en konkret vurdering på et mere solidt datagrundlag. 

Evaluering af PRRS reduktionsstrategiens effekt ultimo 2023 og medio 2024 vil ligge til grund for en beslutning om virus-deklaration i PRRS-Antistof-positive besætninger med slagtegrise skal implementeres tidligere end 1. juli 2025.

PRRS plan - Hvad betyder det?

Hovedelementerne i PRRS-planen er:

 • Mistanke om klinisk forekomst af PRRS skal fortsat håndteres med anmeldelse til praktiserende dyrlæge. Hvis mistanken ikke kan afvises af dyrlægen, skal dyrlægen straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen og udtage relevante prøver til analyse
 • Alle besætninger skal have en PRRS-antistof deklaration (kendt status). Det forventes, at bekendtgørelse om PRRS-reduktion træder i kraft i begyndelsen af 2023 med krav om PRRS-deklarationen af alle grisebesætninger.
 • I de slagtegrisebesætninger, som har PRRS-antistofstatus Ukendt eller Positiv, skal dyrlæge og producent fra bekendtgørelsens ikrafttræden hver måned udarbejde en erklæring, hvoraf det fremgår, at der ikke er klinisk forekomst af PRRS i besætningen.
Læs den fulde strategi til reduktion af PRRS

Viden om PRRS

PRRS er en smitsom virus-infektion, der kan smitte grise i alle aldersgrupper, men som især har konsekvenser for besætninger med søer. Symptomerne på PRRS varierer mellem smittede besætninger. I nogle tilfælde kan en besætning smittes med PRRS uden, at der efterfølgende er symptomer, mens det i andre tilfælde giver PRRS store problemer og tab bl.a. som følge af høj dødelighed og øget antibiotikaforbrug. 
Få mere viden om PRRS

Samarbejde om strategien

Strategien til reduktion af PRRS er udarbejdet i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer Gris, Danske Svineslagterier og Den Danske Dyrlægeforening. Fødevarestyrelsen har endvidere haft den til kommentering hos Dansk Veterinær Konsortium.

Analyser for PRRS

Veterinært Laboratorium, Kjellerup udfører tre forskellige analyser for PRRS og er udpeget som officielt laboratorium til at foretage alle PRRS-analyser af prøver fra alle besætninger, undtagen besætninger med klinisk mistanke om PRRS. Disse skal sendes til SSI.

Læs mere om, hvordan laboratoriet kan hjælpe dig, når du skal have foretaget analyser for PRRS i din besætning.

PRRS analyse hos Laboratoriet