5. juli 2021

Notat Nr. 2118

Virkemidler til klimareduktion på grisebedrifter

Der er flere veje til at reducere klimaaftrykket på grise. Tiltag som f.eks. øget produktivitet, valg af foderråvarer, hyppig udslusning af gylle i stalde til slagtegrise samt bioforgasning af gylle kan umiddelbart iværksættes på mange bedrifter. Andre virkemidler som f.eks. staldforsuring eller gyllekøling er stort set kun mulig i nye stalde, eller når en stald totalrenoveres. Luftrensning anvendes i stor udstrækning som ammoniakreducerende tiltag, men har mindre betydning for emission af klimagasser.

Alle de tekniske virkemidler i dette notat er baseret dels på normtal 2020 vedr. gylleproduktion samt notat fra Aarhus Universitet af 18. august 2020 vedr. myndighedsbetjening ”Opdatering af klimaeffekter for virkemidler i landbruget” [1].

Der er flere veje til at reducere klimaaftrykket på grise. Fodersammensætningen er noget, alle bedrifter bør forholde sig til. Palmeolie har et stort klimaaftryk og kan erstattes af rapsolie, sojaolie eller fedt, uden at foderprisen umiddelbart øges. Hvis der bliver stor efterspørgsel på alternativer til palmeolie, kan det ikke udelukkes, at prisen stiger. Grøne proteiner, som f.eks. hestebønner, kan erstatte sojaskrå helt eller delvist, eventuelt i kombination med rapskager. Restprodukter som f.eks. brød, kager, lakrids mv. er ligeledes muligt for nogle griseproducenter. 

Blandt de tekniske miljøtiltag er hyppig udslusning af gylle muligt i de fleste slagtegrisestalde med gyllesystemer. Det koster ekstra arbejdstid at gøre det ugentlig, selv om tømningshastighed af kummerne er væsentlig hurtigere end hvis de kun tømmes hver 6. uge. Effekten af hyppig udslusning er især stor, hvis frisk gylle hurtigt leveres til et biogasanlæg. Anvendelse af øvrige miljøteknologier som gyllekøling og staldforsuring kan typisk kun etableres ved renovering eller nybyggeri. Økonomien ved gyllekøling afhænger af, om varmen kan anvendes til opvarme stalde mv. på bedriften. Staldforsuring er en effektiv, men også dyr, løsning, der desuden har den bivirkning, at der kan være øgede lugtgener ved udbringning af gyllen. Øget produktivitet kan reducere klimaaftrykket på grisen, men ikke nødvendigvis på bedriften. God produktivitet gavner det økonomiske resultat og er derfor et område, der altid skal være fokus på. 

Øget brug af teknologi samt i fremtiden et forventeligt mindre klimaaftryk pr. kg foder har imidlertid den sideeffekt, at øget effektivitet får relativt mindre effekt og betydning for grisens klimabidrag. 

Bioforgasning af gylle kombineret med hyppig udslusning samt staldforsuring er de to mest effektive teknologier, der kendes i dag til at reducere metan emissionen. Der er behov for udvikling af nye teknologier, der kan reducere fordøjelsesmetan, reducere den direkte lattergasemission samt fjerne metanen fra gyllebeholderen.


Institution: SEGES, SEGES Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen, Bent Ib Hansen

Udgivet: 5. juli 2021

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Klima og miljø