Opdateret/Gennemlæst 10. juli 2013

Gyllebehandling

En stor del af ammoniak og lugt stammer fra gødning inde i stalden. En begrænsning af lugt og ammoniakfordampningen fra gyllen inde i stalden vil dermed være til gavn for såvel arbejdsmiljø som eksternt miljø.

Videncenter for Svineproduktion har ikke testet gylletilsætningsstoffer, som har haft nogen markant effekt på lugt og ammoniakemissionen fra stalden. Til gengæld er der testet gyllebehandlingsanlæg, som har været i stand til at reducere både ammoniak og lugt markant.

Gyllebehandlingsanlæg til ammoniakreduktion er kommercielt tilgængeligt i dag, mens anlæg til lugtreduktion stadig er under udvikling.

Gyllebehandlingsanlæg til ammoniakreduktion forhandles af Infarm A/S og Jørgen Hyldgaard Staldservice AS. Anlæggene er på Miljøstyrelsens Teknologiliste, hvilket betyder at de er godkendt af myndighederne til at reducere ammoniakkoncentrationen og dermed kan anvendes med henblik på at erhverve en ny miljøgodkendelse i forbindelse med en udvidelse.

Når gødningssystemet i en besætning er tilkoblet et gyllebehandlingsanlæg, sluses gyllen fra hver stald dagligt ud i en procestank, hvor den behandles med svovlsyre. Efter behandling sluses gyllen retur til stalden med en pH værdi på 5,5. Den nedsatte pH værdi bevirker at ammoniakfor-dampningen fra stalden reduceres.

Videncenter for Svineproduktion foretog i 2002 og 2003 test i den første besætning, hvor forsuringsanlægget Infarm A/S var installeret. Her blev der målt en ammoniakreduktion på gennemsnitlig 70 procent gennem et år. Der blev ikke registreret lugtreduktion. I 2011-2013 blev anlægget fra Jørgen Hyldgaard Staldservice AS testet i to besætninger, Her blev den gennemsnitlige ammoniakreduktion over et år målt til 71 procent.

Med henblik på at opnå lugtreduktion blev der i  2004-05 gennemført en test med et Infarm anlæg, hvor den forsurede gylle endvidere var behandlet med brintoverilte. Dette gav dog ikke anledning til en lugtreduktion.

I 2007 demonstrerede firmaet Bio-Aqua A/S i samarbejde med Videnscenter for Svineproduktion, at lugten fra svinestalde kunne reduceres ved at behandle gyllen med ozon. Et gyllebehandlingsanlæg, hvor ozonbehandlingen blev kombineret med Infarms gylleforsuringsanlæg under navnet smellFighter blev testet i fire klimakamre til slagtesvin på forsøgsstation Grønhøj. Under sommerforhold, hvor lugtemissionen er størst, blev lugten reduceret med 40 pct ,og ammoniakemissionen blev ligeledes reduceret med 40 pct. Det viste sig for svært at op skalere processen til en produktionsbesætning, og projektet er derfor nedlagt.

For nærværende arbejdes der på forsøgsstation Grønhøj med mekaniske separation i forbindelse med daglig forsuring. Projekt forventes afsluttet i 2013.

Baggrundsmateriale

Du kan læse uddybende baggrundsmateriale i nedenstående publikationer.

 • GYLLEKØLINGS EFFEKT PÅ SPALTEGULVSTEMPERATUREN I FARESTALDE, erfaring nr. 1602
 • ESTIMERING AF LUGTREDUCERENDE EFFEKT VED HYGGIG UDSLUSNING AF GYLLE I SLAGTESVINESTALDE MED DELVIST FAST GULV, notat nr. 1509
 • EFFEKT AF GYLLETILSÆTNINGSPRODUKTET ACTIVE NS PÅ AMMONIAK- OG LUGTEMISSIONEN FRA SLAGTESVINESTALDE, erfaring nr. 1418
 • HYPPIG GYLLEUDSLUSNING I SLAGTESVINEBESÆTNING MED HENBLIK PÅ REDUCERET LUGTEMISSION, erfaring nr. 1321
 • EFFEKTEN AF GYLLEKØLING I SLAGTESVINESTIER MED DRÆNET GULV I LEJEAREAL, erfaring nr. 1312
 • EFFEKT AF GYLLESTAVE (POWER PACKS) PÅ AMMONIAK- OG LUGTEMISSION FRA SLAGTESVINESTALDE, erfaring nr. 1305
 • REDUCERET LUGTEMISSION FRA SLAGTESVINESTALD VED HYPPIG UDSLUSNING AF GYLLE, meddelelse 899
 • JH Forsuringsanlæg i slagtesvinestald med drænet gulv - meddelelse nr. 932
 • Erfaring med ozonbehandling af gylle i klimakamre med slagtesvin - erfaring nr. 0801
 • Tilsætning af brintoverilte til forsuret gylle i slagtesvinestald med drænet gulv - meddelelse nr. 792
 • Effekt af gylletilsætningsproduktet E-booster på ammoniakemissionen fra en slagtesvinestald - erfaring nr. 0602
 • Svovlsyrebehandling af gylle i slagtesvinestald med drænet gulv - meddelelse nr. 683