Opdateret 13. januar 2012

Gulvtyper i stalde

Hvilken type af spaltegulv man skal vælge, afhænger af staldtype.

Den faste del af et spaltegulv benævnes bjælker, mens åbningen mellem to bjælker benævnes en spalteåbning. Et spaltegulv opbygges af elementer, hvor flere bjælker er samlet i en enhed.

I stier med spaltegulv er der fast eller drænet gulv i lejearealet og spaltegulv i gødearealet. Ved et drænet gulv forstås et gulv, hvor arealet af åbningerne maksimalt udgør 10 procent.

Det er ikke tilladt at bygge stalde med fuldspaltegulv til smågrise, avls- og slagtesvin, drægtige søer og gylte. Der gælder følgende lovkrav for gulvudformningen:

Stalde til smågrse, avls- og slagtesvin
Mindst 1/3 af det lovpligtige minimumsareal skal være fast eller drænet eller en kombination heraf. Anvendes stierne kun til smågrise skal 1/2 af det lovpligtige minimumsareal være med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf. Gælder for alle stalde taget i brug efter 1. juli 2000 og skal være opfyldt for alle stalde 1. juli 2015.

Stalde til drægtige søer og gylte

Mindst 1,3 m2 pr. so eller 0,95 m2 pr. gylt skal være med et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf med strøelse. Gælder for alle nye eller genopførte stalde taget i brug efter 15. maj 2003 og skal være opfyldt for alle stalde 1. januar 2013.

Som det fremgår af ovenstående bliver fuldspaltegulve forbudt i smågrise- og slagtesvinestalde fra 1. juli 2015 og i drægtighedsstalde fra 1. januar 2013.    

Allerede fra 1. januar 2013 kommer der skærpede krav til fuldspaltegulve af beton.

Fuldspaltegulv betyder, at der er spaltegulv i hele stien og spalteåbningerne udgør mere end 10 % af gulvarealet. Spalteåbningen må maksimalt være 11 mm til pattegrise, 14 mm til smågrise, 18 mm til avls- og slagtesvin og 20 mm til søer og gylte. Bjælkebredden skal mindst være 50 mm til pattegrise og smågrise og 80 mm til avls- og slagtesvin og gylte og søer.

Drænet gulv er et gulv, hvor spalteåbningerne maksimalt udgør 10 % af arealet. Åbningsarealet i traditionelle spaltegulve af beton er typisk 18-20 %. Gulvelementer til etablering af drænede gulve betegnes af og til ’miljøspalter’. Lovgivningsmæssigt er drænede gulve ligestillet med fast gulv, hvis åbningsarealet ikke overstiger 10 %.

Spaltegulvet skal opfylde en række overordnede krav, som tager hensyn til grisenes velfærd og funktionen.

  • Spaltegulvets dimensioner skal passe til den pågældende aldersgruppe af grise for at undgå beskadigelse af klove og ben
  • Spaltegulvet skal være renset for grater og skarpe kanter, der kan skade grisene og nedsætte gødningsgennemgangen
  • Spaltegulvet skal ligge jævnt, hvilket vil sige, at der ikke er niveauforskel mellem spaltegulvets bjælker eller mellem spaltegulvselementerne
  • Gødningsgennemgangen for spaltegulvet skal være således, at grisene let træder gødningen igennem spalteåbningerne
  • Grisene skal kunne gå ubesværet på spaltegulvet uden at skride ud
  • Spaltegulvet skal være let at vaske
  • Holdbarheden for spaltegulvet skal være god
Anbefalet bjælkebredde og spalteåbning

Anbefalet bjælkebredde og spalteåbninger i forskellige stityper er vist i nedenstående tabel (mindste bjælkebredde vælges sammen med mindste spalteåbning og omvendt).

Stityper Gulvtype m.m. Bjælkebredde, mm Spalteåbning, mm
Ornestier Betonspaltegulv 90-150 18-25
Drægtighedsstier Boks/bås
Polte
Løsgående søer, gylte
70-100
60-80
90-150
18-22
18-20
18-25
Farestier Plastspaltegulve
Metalspaltegulve
Betonspaltegulve
10-16
10-30
30-45
10-121
10-121
10-141
Smågrisestier Plast- og metalspaltegulve
Betonspaltegulve
10-16 (382)
30-45
10-12 (152)
10-14 (163)
Slagtesvinestier /
FRATS-stier
Betonspaltegulve 70-90 18-20 (233)
1 Spalteåbning større end 10 mm skal afdækkes med halm, plade, eller rist i tiden omkring faring 2 Gælder kun for plastspaltegulve 3 Anbefalet spalteåbning, hvis der anvendes halmstrøelse i stien

InfoSvin/3686.jpg
Figur 1. Billede af betonspaltegulv
Betonspaltegulvets bjælker udføres i armeret beton. Betonspaltegulve er fortrinsvis anvendelige til slagtesvin, FRATS,drægtige søer og gylte, polte og orner.

Kontrol af betonspaltegulv
Der bør kun bruges betonspaltegulve fra firmaer, som er tilknyttet Dansk Spaltegulvs-Kontrol (DSK-ordningen). Herved sikres det, at betonspaltegulvet testes for følgende prøvningsparametre – længde, bredde, tykkelse, spalteåbning, pilhøjde (krumning), vindskævhed, vandopsugning, dæklag for armering og styrke [4].

Montering
Man skal ved levering af spaltegulvet sikre sig, at der ikke er slået skår af kanterne eller findes støbegrater på bjælkerne. Elementer med fejl sendes retur til leverandøren.

Når spaltegulvet er lagt, skal det kontrolleres, at det ligger ensartet og jævnt, og at ingen elementer vipper.

Holdbarhed
Betonspaltegulve er generelt solide, men betonspaltegulves holdbarhed er i mange tilfælde for ringe i området omkring foderautomaten/krybben på grund af syrepåvirkning fra foder og gentagen rengøring med højtryksrenser. Den største syrepåvirkning fremkommer, når der fodres med vådfoder eller hvis der tilsættes syre til drikkevandet. Ønsker man at forbedre spaltegulvets holdbarhed, kan man foretage en overfladebehandling af spaltegulvet ca. 50-70 cm ud fra krybben eller drikkeventilen.

Overfladebehandlingen kan foretages med epoxy, fluatering, imprægnering eller slidlagsmørtel. For at opnå en god beskyttelse af gulvet bør der vælges epoxyholdige produkter. Imidlertid er epoxyforseglerne meget dyre at anvende, hvorfor epoxyimprægnering kan være et alternativ, hvis pris og holdbarhed opvejes mod hinanden [5].

Man bør endvidere sikre sig, at spaltegulvet har været beskyttet mod udtørring i fabrikationsprocessen, så der opnås en god hærdning og dermed styrke.

Drift
Gødningsgennemgangen afhænger af bjælkebredde og spalteåbning. I stalde til løsgående drægtige søer anbefales betonspaltegulve med en bred bjælkebredde og en bred spalteåbning, hvorved søerne nemmere træder gødning og halm gennem spalteåbningerne [6]. Betonspaltegulve er forholdsvis skridsikre på grund af den ru overflade.

Materialestrukturen i betonspaltegulve skal have en tilpas tæthed, således at vandsugeevnen er mindst mulig, og så betonspaltegulvet er nemt at renholde og udtørre i forbindelse med rengøring.

InfoSvin/3685.jpg
Figur 2. Metalspaltegulv
Bjælkerne i et metalspaltegulv er enten udført i støbejern, galvaniseret jern eller rustfrit stål. Metalspaltegulve kan være udformet som fladjernsriste, triangelriste, rundjernsriste, T-jernsriste og U-jernsriste.

Metalspaltegulve er fortrinsvis anvendelige til fare- og smågrisestier. Rustfri stålriste og rundjernsriste kan generelt ikke anbefales til farestier på grund af en dårlig skridsikkerhed [7].

Montering
Ved levering af gulvet skal man sikre sig, at alle spaltegulvselementer er i orden. Der må ikke være slået skår af kanterne eller findes støbe- eller galvaniseringsgrater på bjælkerne. Elementer med fejl sendes retur til leverandøren.

Udformningen af visse typer metalspaltegulve betyder, at en understøtning er nødvendig. En understøtning fremstilles typisk af beton, fladjern eller glasfiber. Når gulvet er monteret, skal det kontrolleres, at det ligger ensartet og jævnt. Der må ikke være niveauforskel mellem elementerne, store åbninger i samlingerne mellem elementerne og ingen elementer må kunne vippe.

Holdbarhed
Der findes to kvaliteter af støbejern, som er grå støbejern og støbegods med kuglegrafit (SG-jern). De mekaniske egenskaber adskiller sig med hensyn til styrke og sejhed. Grå støbejern har en lavere styrke og er mere skør end SG-jern, og er derfor mere følsom over for slag i forbindelse med montering eller rengøring[8]. For både grå støbejern og SG-jern bør leverandøren kunne dokumentere, at støbejernsspaltegulvet kan opfylde de standarder, som er beskrevet i DS/EN 1561(grå støbejern) [9] og DS/EN 1563(SG-jern) [10]. Drift

Støbejernsspaltegulv har en god skridsikkerhed, men har en tendens til at holde på gødningen på grund af den ru overflade. Vask af støbejernsspaltegulve kan besværliggøres af den ru overflade [11].

Spaltegulve i galvaniseret jern fx triangel- og fladjernsriste og i rustfri stål fx rundjernsriste har normalt en forholdsvis glat overflade og dermed en ikke så god skridsikkerhed, men derimod er gødningsgennemgangen god. Triangelriste kan være vanskelige at rengøre på grund af ristens mange flader, og desuden kan halmstrøelse have en tendens til at vikle sig om riste og tværbjælker [12].

InfoSvin/3687.jpg
Figur 1. Billede af plastspaltegulv
Et plastspaltegulv opbygges af elementer, hvor hvert element er låst sammen med de 3-4 omgivende elementer. Dette er med til at stabilisere plastspaltegulvet. Et hængsel-system på alle kanter af elementerne fungerer efter samme princip som en lynlås.

Plastspaltegulve er fortrinsvis anvendelige i farestier og smågrisestier indtil en smågrisevægt på 30 kg. Plastspaltegulve kan indgå som en del af et kombinationsspaltegulv med betonspaltegulve eller metalspaltegulve. Kombinationsspaltegulve kan anvendes i smågrisestier, men lukningerne mellem spaltegulvselementerne skal være udformet således, at smågrisene ikke kan åbne dem. Kombinationsspaltegulve kan ligeledes anvendes i farestier, men det kræver, at spaltegulvet under soen har en god skridsikkerhed [13].

Montering
Ved levering af gulvet skal man sikre sig, at alle elementer er i orden. Et plastspaltegulv af små elementer kræver en understøtning fremstillet af beton, fladjern eller glasfiber. Det kan anbefales at fastgøre inventaret, fx fareboksen, til understøtningen og ikke til selve plastspaltegulvet, for at undgå forskydninger mellem spaltegulvselementerne. Holdbarhed

Plastspaltegulve har generelt en god holdbarhed.

Plastspaltegulves holdbarhed kan reduceres, hvis der opstår forskydninger mellem elementerne. Derfor bør plastspaltegulvet jævnligt kontrolleres for eventuelle fejlmonteringer og om det ligger plant.

Drift
Fjernelse af gødningsrester og andet fugtigt materiale fra stier med plastspaltegulve er vigtigt, så skridsikkerheden ikke reduceres. Plastspaltegulve er ikke egnet til halmstrøelse, idet halmen kan vikle sig rundt om bjælkerne og forårsage tilkitning.

Plastspaltegulve har en god gødningsgennemgang og er normalt skånsomme mod benene, men skridsikkerheden kan være dårlig. Skridsikkerheden er bedst, hvis plastspaltegulvet har en nubret overflade [12].

Der er ingen klovslid af betydning på plastspaltegulve, men når det indgår i kombination med et betongulv vil der normalt ikke være problemer med klovslid [12].

Vedlagte appendiks indeholder en produktoversigt over spaltegulve (PDF fil).

[1]

Justitsministeriet (2000): Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Lov nr. 104 af 14. februar 2000.

[2]

Justitsministeriet (1998): Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. Lov nr. 404 af 26. juni 1998.

[3]

Justitsministeriet (2003): Lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Lov nr. 295 af 30. april 2003.

[4]

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (2002): Produktkrav for spaltegulvselementer af beton (PDF fil). Landsudvalget for Byggeri og Teknik.

[5]

Jensen, T., Hvid, J., Pedersen, J.H. (2009): Overfladebehandling af betongulve. Erfaring nr. 0901, Dansk Svineproduktion og Videncenter for Svineproduktion, Den rullende afprøvning.

[6]

Petersen, L.B. (2001): Dimensioner på spaltegulv i stier med løsgående drægtige søer. Meddelelse nr. 533, Landsudvalget for Svin.

[7]

Udesen, F. (1987): Triangel-, rundjerns-, og fladjernsriste i farestier. Meddelelse nr. 132, Landsudvalget for Svin.

[8]

Dania A/S. Teknisk info.

[9]

Danske Standarder (1997): Støbning. Gråt støbejern. DS/EN 1561.

[10]

Danske Standarder (1997): Støbning. Støbegods med kuglegrafit (SG-jern). DS/EN 1563.

[11]

Boykel, I. (2001): Spaltegulve til slagtesvin i stier med delvist spaltegulv. Erfaring nr. 0102, Landsudvalget for Svin.

[12]

Boykel, I. (1999): Spaltegulve til smågrise i to-kimastier med delvist spaltegulv. Erfaring nr. 9912, Landsudvalget for Svin.

[13]

Nielsen, N.P. (1992): Fuldspaltegulve til farestier. Meddelelse nr. 242, Landsudvalget for Svin.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.