1. februar 2012

Yersinia

Yersiniose forårsages af bakterien Yersinia enterocolitica. Y. enterocolitica er vidt udbredt i svineproduktionen, og det antages, at den vigtigste smittekilde er svinekød, især utilstrækkeligt varmebehandlet kød.
Yersinia enterocolitica findes hos mange forskellige dyrearter og i jord og vand. Den er hermed tæt beslægtet med Salmonella og E. coli. Den vokser indenfor et bredt temperaturinterval (4-42 °C) med et optimum på ca. 29 °C. Hovedparten af bakterierne er ikke sygdomsfremkaldende for mennesker. De sygdomsfremkaldende serotyper O:3 og O:9 findes stort set kun hos svin. Svin er smittebærere af begge serotyper, dvs. svin bliver ikke syge af bakterien.

Kæledyr som hunde og katte er af og til bærere af O:3 og O:9. Årsagen til interessen for bakterien er udelukkende dens betydning som zoonose, dvs. mennesker kan blive syge af bakterien.

Yersinia blev første gang påvist som årsag til sygdom hos mennesker i 1939. Især siden 1960’erne har Yersinia været årsag til sygdomsudbrud i Europa samt i USA, Canada, Sydamerika og Japan. Der er ingen forklaring på, hvorfor denne bakterie kun har været kendt i omkring 40 år. Men én af årsagerne kan være ændrede spisevaner, og den udbredte anvendelse af køleopbevaring til levnedsmidler.

Yersinia forekomst hos svin

Forekomsten af Y. enterocolitica O:3 er relativ høj i den danske svineproduktion. En tilsvarende høj forekomst kendes fra det øvrige Skandinavien og Nordeuropa.

I 2004 blev Yersinia O:3 bakteriologisk påvist i 60 ud af 576 undersøgte slagtesvinebesætninger, svarende til 10,4 procent af besætningerne [1]. Undersøgelser for antistoffer mod Yersinia O:3 viser dog, at omkring 2/3 af besætningerne er seropositive, dvs. antistoffer mod Yersinia O:3 er påvist i blod. En situation der synes uændret siden 1980’erne [2].

En mindre undersøgelse i 2002 har vist, at også Y. enterocolitica O:9 nu findes i danske slagtesvin, dog kun med forekomst på under 5 procent [3]. Svin bærer såvel O:3 som O:9 i hele tarmkanalen uden at udvise symptomer på sygdom.

Forekomsten af O:9 i danske svin er uønsket, idet denne bakterie kan give falsk positive resultater ved antistofundersøgelse for en alvorlig bakteriesygdom forårsaget af Brucella – se Zoonosen Brucella.

Yersinia forekomst blandt mennesker

Langt de fleste af infektioner med Yersiniose, som er erhvervet i Danmark, antages at være fra svinekød. Da der normalt ikke fortæres råt svinekød i Danmark, er det mest sandsynligt, at årsagen er krydssmitte til andre levnedsmidler, som efterfølgende ikke er blevet varmebehandlet.

De fleste tilfælde ses hos børn og unge. De primære sygdomstegn er feber, mavesmerter og ublodig diarré med en varighed på én til to uger. Infektionen kan endvidere forårsage ledbetændelse.

Antallet af tilfælde med Yersiniose fremgår af DTUs zoonose årsrapport.

Håndtering af Yersinia

Der iværksættes ikke tiltag mod Yersinia i svinebesætninger. Dels kendes der ikke redskaber til at fjerne smitten, og dels bliver svinene aldrig syge. Smitte med Yersinia påvirker heller ikke produktionsøkonomien, idet svinene synes helt upåvirkede.

Velfærdsvurdering

Yersinia-infektion hos svin er altid uden symptomer, og dyrene kan derfor ikke antages at have ubehag som følge af infektionen.

Referencer

[1]

Anonym (2010). Annual Report on Zoonoses in Denmark 2006 og 2010, Dansk Zoonosecenter.

[2]

Boes, J. (2003). Serologisk screening for Yersinia enterocolitica O:3 i slagtesvin. Meddelelse nr. 631, Landsudvalget for Svin.

[3]

Boes, J. (2002). Serologisk screening for Yersinia enterocolitica serotype O:9 i slagtesvin. Meddelelse nr. 569, Landsudvalget for Svin.