6. april 2021

Business Check Svineproduktion 2020 – foreløbige resultater

2020 var et år præget af meget store udsving i svinepriserne, hvor det især er smågriseproducenterne, der har opnået det største fald i indtjening.

Konsekvenserne af Corona-pandemien og udbruddet af Afrikansk svinepest i Tyskland var forskellige for smågrise- og slagtesvineproducenterne. Gennemsnitligt set var resultaterne dårligere end året før for begge driftsgrene, men det var klart smågriseproducenterne, der opnåede det største fald.

Søer med smågrise

Resultatet for smågriseproducenterne blev mere end halveret i forhold til året før, hvilket hovedsageligt skyldes et fald i dækningsbidraget. Smågriseprisen var faldende, men produktiviteten pr. årsso var stigende i forhold til 2019, hvilket påvirkede økonomien positivt. Langt størstedelen af faldet i dækningsbidraget skyldes en betydeligt lavere besætningsværdi, da værdien af besætningen var væsentligt højere ved indgangen af 2020 end ved udgangen af året.

For bedrifterne med over 750 årssøer udgjorde besætningsforskydningen 87 pct. af faldet i dækningsbidraget i forhold til året før. De samlede omkostninger var svagt stigende, hvilket også medvirkede til faldet i resultatet. Det foreløbige resultat pr. årsso var på 2.000 kr. for de største bedrifter med over 750 søer, mens bedrifterne med under 750 søer opnåede et resultat på 1.635 kr.

Fremstillingsprisen  pr. smågris inkluderer ikke værdiændringer, og her ses det, at bedrifterne med over 750 årssøer havde reduceret deres fremstillingspris med knap 2 pct. i forhold til året før. Fremstillingsprisen pr. smågris var ca. 100 kr. lavere end salgsprisen i 2020.

Tabel 1. Foreløbig resultater for producenter med søer med smågrise

Slagtesvin

Resultatet pr. slagtesvin var lidt lavere i 2020 end i 2019, men var stadig på et højt niveau. Den opnåede afregningspris var højere end året før, men som for smågriseproducenterne var slagtesvineproducenternes resultater også negativt påvirkede af faldende besætningsforskydninger. Det opnåede dækningsbidrag faldt gennemsnitligt med mellem 6 og 8 pct. for bedrifterne med mere end 7.000 producerede slagtesvin, mens kravet til dækningsbidraget var lavere end før året. Det betyder, at slagtesvineproducenterne havde reduceret deres kapacitets- og kapitalomkostninger i 2020. De største producenter havde det højeste dækningsbidrag samt de laveste kapacitets- og kapitalomkostninger og opnåede derved det bedste resultat pr. produceret slagtesvin. Deres resultat blev på 138 kr., mens de mellemste og mindste bedrifter opnåede resultater på 129 kr. og 115 kr. pr. produceret slagtesvin.

Fremstillingsprisen pr. kg, hvilken er eksklusiv værdiændringer, blev reduceret for alle tre størrelsesgrupper i forhold til året før. Omkostningen pr. produceret slagtesvin var lavere og dette sammenholdt med, at slagte- vægten var højere, medførte en faldende fremstillingspris pr kg.

Tabel 1. Foreløbig resultater for slagtesvineproducenter

Spredning

De gennemsnitlige resultater dækker altid over en stor spredning i resultaterne, hvilket også var tilfældet i 2020. F.eks. opnåede de 5 pct. bedste slagtesvineproducenter med over 12.000 producerede slagtesvin et driftsresultat pr. slagtesvin, der var mere end 5 gange højere end de dårligste 5 pct. af producenterne. Der kan være mange forskellige grunde til, at en bedrift ligger i en lavere fraktil, men fraktilanalyserne kan være med til at vise, hvor stort et forbedringspotentiale den enkelte bedrift har, og på hvilke parametre der er de største forbedringsmuligheder.

Om tallene

Kommentarerne til tallene er baseret på tal for de bedrifter, der har leveret økonomiske nøgletal. Tallene er foreløbige, og det samlede billede kan derfor godt ændre sig i forhold til de endelige Business Check tal, der udgives i midten af maj.