21. marts 2019

Erfaring Nr. 1902

Vandforbrug i drægtigheds- og farestalde

Vandforbruget målt i to sobesætninger, som anvendte hhv. våd- og tørfoder, viste et gennemsnitligt samlet vandforbrug i drægtigheds- og farestalden på hhv. 6,1 m3/årsso (drikkevand inkl. vand til vådfoder) og 7,0 m3/årsso ekskl. forbrug til vask og overbrusning.

Igennem et år blev vandforbruget til drikkevand i hhv. en vådfoder- og en tørfoderbesætning målt i drægtighedsstalden og farestalden. Resultaterne viste, at det gennemsnitlige vandforbrug pr. stiplads i drægtighedsstalden var 13,1 liter/dag i vådfoderbesætningen (drikkevand og vand til vådfoder inkluderet) og 20,6 liter/dag i tørfoderbesætningen. Forskellen mellem vandforbruget kan formentlig forklares ved, at foderprincippet var våd- og tørfoder. I sommerperioden vil vandforbruget dog ligge på ca. 25 liter/so/stiplads.

Det gennemsnitlige vandforbrug for søerne i diegivningsperioden lå på hhv. 27,7 liter/dag/so (inkl. drikkevand og vand til vådfoder) i vådfoderbesætningen, mens vandforbruget var 26,6 liter/dag/so i tørfoderbesætningen. I begge besætninger blev der set en forøgelse af det gennemsnitlige vandforbrug hos søerne i laktationsperioden i takt med, at søerne producerede mere mælk og øgede foderoptaget. Det største vandforbrug lå i dagtimerne – især omkring fodringstidspunkterne. I sommerperioden, hvor det var varmt, og afhængig af, hvor i diegivningsperioden soen var, lå det daglige vandforbrug mellem 40 og 55 liter/dag/so.

Pattegrisenes vandforbrug (opgjort på kuldniveau) viste et gennemsnitligt vandforbrug på hhv. 3,0 liter/dag/kuld og 6,4 liter/dag/kuld i henholdsvis vådfoderbesætningen og tørfoderbesætningen. Vandforbruget øgedes fra uge 2 til fravænning, og ligesom hos søerne lå vandforbruget primært i dagtimerne. Forskellen i vandforbruget hos pattegrisene i de to besætninger kan formentlig forklares ved, at der var etableret en ventil med drikkeplade i besætningen med vådfoder (laveste vandforbrug) og en bideventil i besætningen med tørfoder (højeste vandforbrug). Ventilen med drikkeplade kan give et fejlbillede af behovet for vand, hvis drikkepladen ikke var ren, og pattegrisene derfor ikke havde lyst til at drikke af vandet. Modsat kan bideventilen give et forbrug, som er for højt, hvis grisene aktiverede drikkeventilen uden at drikke af det.

Det gennemsnitlige vandforbrug i den kombinerede løbe- og drægtighedsstald samt farestalden i vådfoderbesætningen lå på 6,1 m3 pr. årsso, hvor drikkevand til so og pattegrise samt vand til vådfoder var inkluderet i vandforbruget. Vandforbrug til vask og overbrusning var ikke inkluderet. 

I tørfoderbesætningen lå det gennemsnitlige vandforbrug på 7,0 m3 pr. årsso samlet for drægtigheds- og farestalden, hvor drikkevand til so og pattegrise var inkluderet. Vandforbruget i løbe-kontrolafdelingen samt vandforbruget til vask og overbrusning var ikke inkluderet i det samlede vandforbrug.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Malene Jørgensen, Tobias Berthel Nielsen, Lisbeth Brogaard Petersen

Udgivet: 21. marts 2019

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer