13. december 2019

Erfaring Nr. 1914

Bioforsyring af svinegylle

Det er muligt at forsure svinegylle til under pH 5,5 ved tilsætning af melasse og eddikesyre. Ekstra-udgiften for bioforsuring lå mellem 42,5–56,0 kr./tons gylle sammenlignet med ikke-forsuret gylle. Værdien af den ekstra mængde biogas skulle være mellem 4,3 – 11,3 kr./m3 for at sikre økonomisk rentabilitet.

Gylleforsuring anvendes til at begrænse ammoniakemissionen ved gyllehåndtering. Svovlsyre er den godkendte syre, men det kan være relevant at benytte andre syrer for at øge anvendelsen af den forsurede gylle. Hvis organiske syrer bruges som forsuringsmiddel vil det være muligt at bioforgasse en større andel af den forsurede gylle end når svovlsyre anvendes. I denne afprøvning blev effekten på pH undersøgt ved tilsætning af eddikesyre og melasse. Sukkeret i melassen blev omsat af bakterier i gyllen til organiske syrer og pH faldt i gyllen. Eddikesyre blev tilsat primært for at sænke pH i den indledende fase, men også for at justere pH løbende i forsøget.

Afprøvningen blev gennemført på Grønhøj Forsøgsstation og den blev udført igennem tre delforsøg. Forskellige mængder melasse og eddikesyre blev tilsat i hvert delforsøg for at bestemme forbruget til at opnå den ønskede pH effekt. Under hvert delforsøg var det nødvendigt at tilsætte mellem 0,24-0,26 kg melasse/dag/gris og 0,10-0,15 kg eddikesyre/dag/gris for at fastholde pH-værdien på mellem 4,8-5,4.

Yderligere blev det undersøgt, hvorvidt den bioforsurede gylle kunne bidrage positivt i biogasproduktion. Her viste resultaterne, at bioforsuret gylle kunne øge metan udbyttet op til 50 % sammenlignet med bioforgasning af ikke-forsuret gylle. Dog viste beregninger, at gylleprøverne teoretisk kunne give væsentligt mere metan end der blev opnået.

Det økonomiske potentiale af bioforsuringen blev også vurderet. Værdien af den ekstra mængde biogas skal være mellem 4,3-11,3 kr./kg for at sikre en økonomiske favorabel proces. Merudgiften til bioforsuring lå mellem 42,5-56,0 kr./tons gylle sammenlignet med ikke-forsuret gylle.

Melasseprisen skulle være 1,27 kr./kg eller derunder for at være økonomisk rentabel i forhold til svovlsyreforsuring. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Michael Holm, Maja Nielsen

Udgivet: 13. december 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Miljøteknologi, Stalde og Produktionssystemer