4. juni 2019

Meddelelse Nr. 1167

Betydning af varmetilsætning for slagtesvins foderforbrug og produktionsværdi

Udtørring og brug af rumvarme efter indsættelse reducerede luftfugtigheden og forbedrede dermed klimaet i stalden, men gav ikke en statistisk sikker forbedring af foderudnyttelse og produktionsværdi sammenlignet med grundig udtørring før indsættelse.

En sammenligning af produktionsresultaterne for slagtesvin opstaldet i sektioner med og uden rumvarme viste, at der ikke kunne opnås en statistisk sikker forbedring af produktionsresultaterne ved at benytte rumvarme. Varmetilsætningen gav dog en forbedring af luftkvaliteten i stalden, idet luftfugtigheden var lavere i holdene med varmetilsætning de første 14 dage efter indsættelse, end den var i holdene uden varmetilsætning.

Luftskiftet blev ikke målt direkte, men den lavere luftfugtighed i holdene med rumvarme var sandsynligvis en konsekvens af et forøget luftskifte, hvor ventilationsanlæggets styring kunne øge ventilationsgraden og samtidig opretholde den ønskede staldtemperatur i kraft af varmetilsætningen. Det medførte, at den relative luftfugtighed i holdene med rumvarme de første 30 dage efter indsættelse lå under 70 % i gennemsnit, mens den i holdene uden rumvarme lå på mellem 70 og 75 % i gennemsnit. Der blev ikke fundet en statistisk sikker forskel i staldluftens CO2-indhold mellem hold med og uden rumvarme.

Temperaturstrategien var den samme i såvel hold med som uden rumvarme, idet de anvendte temperaturkurver i ventilationsstyringerne var ens. Der var dermed samme temperatur i både hold med og uden rumvarme, hvilket temperaturmålingerne i stalden bekræftede.

De tre vintre, hvor afprøvningen blev gennemført, var milde. Udetemperaturen var 2,7 C i gennemsnit i løbet af de første 30 dage efter indsættelse. Dette er højere end klimanormalen for vintermånederne fra 2006 til 2016, som har en gennemsnitstemperatur på 1,8 C. Det vurderes, at varmetilsætningen kunne have haft en effekt på produktionsresultaterne, hvis vintrene havde været koldere.

Da der ikke kunne opnås en statistisk sikker forskel i produktionsresultaterne, kan det ikke afgøres, om varmetilsætning kunne betale sig.

Forud for indsætning af grisene blev både sektioner med og uden rumvarme klargjort og udtørret efter samme retningslinjer. Efter indsætning af grisene var ønsket staldtemperatur, relativ luftfugtighed og minimumsventilation indstillet ens via kurvestyring gennem vækstforløbet. Fodertildeling og fodersammensætning var ens i både hold med og uden varmetilsætning.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Torben Jensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 4. juni 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Klima og miljø, Stalde og Miljø