7. september 2020

Erfaring Nr. 2003

Konsekvenser af PRRS1-smitte fra en ornestation ud fra registerdata

Antallet af solgte smågrise faldt med mellem 3 % og 53 % i 13 besætninger efter smitte med PRRS1 fra en ornestation i juli 2019. De to sidste inkluderede smittede besætninger oplevede en stigning, den ene var i forvejen positiv for PRRS1. Dødeligheden for søer og pattegrise/smågrise steg i henholdsvis 10 og 12 besætninger ud af de 15 inkluderede besætninger, hvorimod den faldt i de resterende fem og tre besætninger. Antibiotikaforbruget til smågrise steg i 11 besætninger og faldt i fire. Opgørelserne er baseret på de offentlige registerdata (Flyttedatabasen, CHR og VetStat). I alt blev 15 besætninger inkluderet i opgørelsen af tab ud fra registerdata som følge af PRRS1 fra en ornestation.

Følgerne af smitte med PRRS1 på antal solgte smågrise, dødelighed samt antibiotikaforbruget er opgjort i 15 danske sobesætninger med fuld produktion af smågrise ud fra de offentlige registerdata; Flyttedatabasen, CHR og VetStat. Opgørelsen viser en stor variation mellem besætninger, og indikerer, at offentlige registerdata bør suppleres med yderligere undersøgelser, hvis man ønsker at sige noget specifikt om enkelte besætninger, men at de kan bruges til at vise en tendens for en gruppe af besætninger.  

Antallet af solgte smågrise faldt i 13 af besætningerne med mellem 3 % og 53 %. To ud af de 15 besætninger oplevede en stigning i antallet af solgte smågrise, én af de to besætninger var ifølge deres Sundhedsstatus positiv for PRRS1 i perioden før smitte fra ornestationen. 

Sodødeligheden steg i 10 besætninger med mellem 0,7 % og 420 %, mens dødeligheden hos pattegrise og smågrise steg i 12 besætninger med mellem 7 % og 138 %. Antibiotikaforbruget til smågrise, målt som procent grise behandlet pr. dag ud fra antallet af solgte smågrise, steg i 11 ud af 15 besætninger (mellem 31 % og 197 %). 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 15 danske sobesætninger med fuld produktion af smågrise, der blev smittet med PRRS1 fra en ornestation i juli 2019. Undersøgelsen er baseret på de offentlige registerdata for besætningerne i en syv måneders periode før smitte med PRRS1 (1. december 2018 til 30. juni 2019) sammenlignet med en fem måneders periode efter smitte med PRRS1 (1. august 2019 til 31. december 2019).


Institution: Københavns Universitet, SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Amanda Brinch Kruse, Helle Stege, Charlotte Sonne Kristensen

Udgivet: 7. september 2020

Dyregruppe: Søer, Pattegrise, Smågrise

Fagområde: Sundhed/Veterinært