31. december 2020

Erfaring Nr. 2006

Zoneopdeling af slagtegrisestier

Ændringer af stiudformningen i slagtegrisestier med fast gulv langs krybben påvirkede ikke graden af svineri. Placering af gødevægge i slagtegrisestier med en stor andel fast gulv kunne reducere forekomsten af svineri på det faste gulv i mindre omfang.

I en besætning med tre forskellige slagtegrisestalde er det blevet undersøgt, i hvor høj grad forskellige stiudformninger og placering af inventar i stien påvirkede graden af svineri. I slagtegrisestier med fast gulv langs krybben blev der undersøgt tre forskellige stiudformninger. Effekten af gøde- og liggevægge blev undersøgt både i stier med drænet gulv og i stier med fast gulv i lejet.

Hvorvidt der var lige, skråt eller vinklet inventar mellem stier med fast gulv langs krybben, gav ikke anledning til forskelle i svineriforekomst på det faste gulv i de tre stityper til slagtegrise. Der var generelt en lav forekomst af svineri i alle tre stityper. Resultaterne tydede ikke på, at man ved at etablere skråtstillet inventar eller inventar, hvor kontaktgitteret er placeret i en vinkel på stiadskillelsen, kan opnå renere stier end i stier, hvor der anvendes traditionelt inventar, som er placeret parallelt med krybben og med kontaktgitteret i den ene ende af stien. I alle stier kunne det faste gulv langs krybben holdes rent det meste af tiden og grisene gødede fortrinsvis i de ønskede områder.

Gøde- og liggevægge i traditionelle stier med 1/3 drænet gulv i stiens ene ende og betonspaltegulv i den resterende del påvirkede heller ikke svineriforekomsten på det drænede gulv. Stierne var fortrinsvis rene i hele afprøvningsperioden. Det kan være årsagen til, at væggene ikke havde en effekt. 

Gødevægge og lavere inventarhøjde reducerede derimod forekomsten af svineri i stier med 2/3 fast gulv og 1/3 betonspaltegulv. Svineriforekomsten lå dog stadig på et højt niveau. Medvirkende årsag til dette kan muligvis være det høje lukkede inventar mellem stierne. Det kan ikke afvises, at en større reduktion af højden på det lukkede inventar ville have reduceret svineriforekomsten yderligere.

Ikke overraskende blev der i stierne med en kombination af drænet gulv og spaltegulv observeret mindst ophobning af gødning på spaltegulvet og de reneste grise. Dette skyldtes sandsynligvis, at spaltegulvet udgjorde den største andel af gulvet og, at det drænede gulv kunne bortlede urin.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Torben Jensen

Udgivet: 31. december 2020

Dyregruppe: Slagtesvin