2. september 2014

Meddelelse Nr. 1008

Faringsforløb for løse søer og søer i boks

Der var ikke forskel i faringsforløbet eller i antal dødfødte ved løse søer i forhold til søer i boks. Der var højere pattegrisedødelighed frem til dag 4 efter faring ved løse søer sammenlignet med de kuld, hvor søerne var i boks.

Videooptagelser af 120 faringer viste, at halvdelen af faringerne varede seks timer eller mere fra fødsel af første gris til fødsel af sidste levendefødte gris. Der blev registreret ensartede faringslængder uanset, om søerne var løse eller i boks, men pattegrisedødeligheden de første fire dage efter faring var højest i kuld, hvor søerne var løse.

Afprøvningen omfattede 62 søer, som var opstaldet i boks, og 58 søer, som var løse fra dag 114 i drægtigheden til fødsel af sidste gris. Fra endt faring og indtil 4 dage efter faring fortsatte 30 af de boksopstaldede søer med at være i boks, mens de resterende 28 søer var løse fra faring og frem til dag 7, hvor forsøget blev afsluttet. Tilsvarende fortsatte 30 af de søer, som var løse under faringen med at være løse efter faring, mens de resterende 32 søer i gruppen blev opstaldet i boks frem til dag 4. Fra dag 4 og indtil dag 7, hvor dataindsamlingen blev afsluttet, var alle søer løse.

Afprøvningen viste et ensartet faringsforløb for søer, som var opstaldet i boks henholdsvis var løse i farestalden fra dag 114 i drægtigheden til fødsel af sidste gris. I gennemsnit (udtrykt ved median og konfidensinterval (KI)) gik der 388 minutter (95 % KI: 155;1248)) fra fødsel af første til fødsel af sidste gris. Der var ikke forskel på fødselsintervallet (tid mellem fødsel af to grise) uanset, om søerne var i boks (23 minutter (95 % KI: 20; 26)) eller løse (21 minutter (95 % KI: 18; 24)), eller om der var tale om kuld med under 19 totalfødte (24 minutter (95 % KI: 20; 28)) eller kuld med 19 eller flere totalfødte (20 minutter (95 % KI: 17; 23)). Fødselsintervallet var signifikant højere for dødfødte grise (30 minutter (95 % KI: 24; 35)) end for levendefødte grise (15 minutter (95 % KI: 14; 17)). Halvtreds procent af pattegrisene blev født mindst 3,5 timer efter, at den første gris i kuldet var født.

I forhold til tidligere forsøg var der i nærværende afprøvning ikke effekt af opstaldning under faring på faringsforløbet. Et af de forhold, som var forskelligt for nærværende afprøvning, var, at kuldstørrelsen var højere end i tidligere forsøg.

Samlet set var der ikke forskel mellem løsgående og boksopstaldede søer med hensyn til antal dødfødte per kuld. Ved de af de løse søer, hvor faringerne varede mindre end 5 timer, var der en tendens til færre dødfødte grise per kuld sammenlignet med faringer med tilsvarende varighed i kassestierne. Ved stigende faringslængde ved de løse søer var antallet af dødfødte per kuld stigende, hvilket ikke var tilfældet ved søerne i kassesti.

Der var signifikant højere pattegrisedødelighed fra fødsel af sidste gris og indtil kuldudjævning ved de søer, som var løse fra dag 114 i drægtigheden og frem til kuldudjævning. Ligeledes var pattegrisedødeligheden højere i de kuld, hvor søerne var løse efter endt faring og frem til dag 4 efter faring sammenlignet med kuld, hvor søerne var i boks i den samme periode. Fra dag 4 til dag 7 efter faring var der ingen forskel mellem opstaldningsformerne med hensyn til pattegrisedødelighed.

 

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Vivi Aarestrup Moustsen, Janni Hales, Anne-Michele Devreese, Christian Fink Hansen

Udgivet: 2. september 2014

Dyregruppe: Diegivende søer, Pattegrise

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer