2. oktober 2019

Meddelelse Nr. 1177

Kontrolrunde af færdigfoder 2018

Kontrollen af 144 foderprøver af smågrise- og slagtesvinefoder fra ni danske foderstoffirmaer viste, at det garanterede indhold af FEsv generelt bliver overholdt, uanset om der anvendes den nuværende eller den tidligere officielle kontrolmetode (basis I-Faktor eller basis EFOSI analyse).

Der blev i denne kontrolrunde af færdigfoder generelt fundet en tilfredsstillende overensstemmelse mellem deklareret henholdsvis analyseret indhold af FEsv. Dette var gældende både ved brug af analyseret EFOSi såvel som ved brug af oplyst I-Faktor ved beregning af det analyserede indhold af FESv. Overensstemmelsen for FEsv er meget bedre end set i de tidligere kontrolrunder af færdigfoder.

Der blev hos enkelte foderstoffirmaer fundet et utilfredsstillende stort underindhold af fytase i mange af deres foderprøver. Analyser viste, at foderprøverne indeholdte 10-30 % mindre fytase end deklareret.

Generelt fandt analysen et større indhold af calcium og fosfor end der var deklareret, mens det modsatte var tilfældet med hensyn til aminosyrerne lysin og methionin, hvor analyseresultaterne for nogle af foderfirmaerne ikke helt levede op til deklarationen.

Kontrolrunden blev gennemført, ved at der blev indsamlet i alt 144 foderprøver samt tilhørende indlægningssedler på foderfabrikkerne hos ni danske foderstoffirmaer.

Foderprøverne blev indsendt til kemisk analyse af næringsstofferne og niveauet blev efterfølgende sammenlignet med de deklarerede værdier på indlægssedlen.

Fakta om kontrolmetoder

Indholdet af foderenheder i færdigfoder kontrolleres ved hjælp af følgende analyser: vand, råaske, råfedt og råprotein. Derudover indgår der to analyser, som efterligner grisenes fordøjelse af foderet (EFOS- og EFOSi-analyser).

Iden nuværende officielle kontrolmetode indgår EFOSi-analysen ikke. EFOSi beregnes derimod ud fra en I-Faktor, som foderstoffirmaerne beregner for den enkelte blanding ud fra sammensætningen af råvarer og angiver på mærkningssedlen. Ud fra denne oplyste I-Faktor samt analyseret EFOS beregner laboratoriet en værdi for EFOSi, som bruges til at beregne indholdet af foderenheder.

Forudsætningen, for at den nuværende kontrolmetode til analyse af FE er retvisende, er derfor, at den I- faktor, som oplyses af foderstoffirmaet, er korrekt beregnet og deklareret. Hvis dette ikke er tilfældet, er den tidligere metode den mest velegnede til kontrol.

I den tidligere officielle kontrolmetode indgik både analyseret EFOS og EFOSi.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Jens Vinther

Udgivet: 2. oktober 2019

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Ernæring