1. oktober 2019

Meddelelse Nr. 1178

Miljøeffekt samt driftsomkostninger ved Intellifarm slagtesvinestald fra Agrifarm A/S

Afprøvningen af stalden viste, at gennemsnitlig 74 procent af den samlede ammoniakemission og 75 procent af lugtemissionen blev opsamlet i punktudsugningskanalen. Der blev i afprøvningsperioden anvendt et elforbrug på 9,9 kWh per produceret gris.

AgriFarm har udviklet et staldkoncept benævnt ”Intellifarm”. Stalden gør brug af hybridventilation, hvor naturlig ventilation kombineres med punktudsugning for at opnå et lavt energiforbrug samt en stor opsamling af ammoniak og lugtstoffer. Formålet med afprøvningen var at evaluere staldkonceptet Intellifarm i forhold til ammoniak- og lugtemission samt driftsstabilitet og driftsomkostninger med henblik på at få systemet optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Afprøvningen blev foretaget på to forskellige lokationer. 

Resultaterne viste, at over året blev gennemsnitlig 74 procent af den samlede ammoniakemission opsamlet via punktudsugningen i forsøgssektionen. Gennemsnitlig blev 75 procent af lugtemissionen opsamlet i punktudsugningen. Der var statistisk forskel mellem de to lokationer med hensyn til andelen af lugtemissionen via punktudsugningen (p<0,01).

I forsøgssektionen blev der over året gennemsnitligt ventileret 17,9 m3/time/gris igennem punktudsugningen og 66 m3/time/gris via den naturlige ventilation i forsøgssektionen. I kontrolsektionen var luftydelsen via den naturlige ventilation gennemsnitligt 88 m3/time/gris.  

Forbrugsdata blev beregnet til 9,9 kWh per produceret gris. Forbrugsdata dækker over naturlig ventilation, lys, højtrykskøling, elforbrug til gulv- og rumvarme samt punktudsugning. Omkostninger til elforbrug for gulv- og rumvarme blev beregnet ud fra det målte energiforbrug til varme i stalden, hvilket var henholdsvis 5,5 kWh per produceret gris for gulvvarme og 4,5 kWh per produceret gris for rumvarme.

Overordnet set var der kun få problemer med driften af stalden, der kunne tilskrives problemer med mekanikken i stalden, og intet der vurderes at have haft kvantificerbar effekt på systemets miljøeffekt.

Afprøvningen blev udført jævnfør guidelines i VERA protokollen for test af staldsystemer [1].


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Anders Peter Adamsen, Simon Wilhelm Yde Granath

Udgivet: 1. oktober 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Miljøteknologi