1. december 2021

Meddelelse Nr. 1238

FAC-Combi Cleaner reducerede effektivt ammoniak- og lugtemissionen i slagtegrisestald (b-test)

Afprøvning af en FAC Combi-Cleaner PE luftrenser viste, at ammoniakkoncentrationen blev reduceret med gennemsnitligt 95 % og lugtkoncentrationen med gennemsnitligt 74 % i den del af luften, som blev ledt gennem luftrenseren fra punktudsugningsanlægget.

SKOV A/S og INNO+ har udviklet en kombineret kemisk og biologisk luftrenser med et syretrin til fjernelse af ammoniak og et biologisk trin til fjernelse af lugt fra punktudsugningsluft. Formålet med denne afprøvning var at teste effekten af luftrenseren på punktudsugningsluft fra en besætning med slagtegrise, samt dokumentere forbrug, stabilitet og omkostninger forbundet med driften af luftrenseren.

Resultaterne viste, at luftrenseren reducerede ammoniakkoncentrationen med 94,6 % og lugtemissionen med 73,9 % i den luft, der blev ledt ud via punktudsugningen. En tidligere test af samme luftrensningssystem viste tilsvarende effekt med 96,8 % reduktion i ammoniak og 79,3 % i lugt [1]. 

Forbrugsomkostningerne til drift af luftrenseren blev beregnet til 3,3 DKK pr. produceret gris ved rensning af cirka 10 % af den maksimale ventilationskapacitet via punktudsugningen. Heraf er værdien af ekstra kvælstof i gyllen fratrukket. Forbrugsomkostningerne fordeltes til vand, opbevaring og udbringning af lænsevand, syre, skumreducerende middel og el. Vandforbruget pr. produceret gris var 27 liter vand, hvoraf 12 liter blev lænset fra luftrenseren til gylleopbevaring. Syreforbruget udgjorde 1,0 kg svovlsyre pr. produceret gris. Der blev derudover tilsat skumreducerende middel svarende til 0,001 liter pr. produceret gris. Energiforbruget udgjorde 2,2 kWh pr. produceret gris til renseren og 2,2 kWh til ventilation via luftrenseren. Hvis stalden skulle ventileres uden punktudsug og uden luftrenser, ville der skulle ventileres cirka 10 m3 gris-1 time-1 ekstra fra staldrummet, hvilket vil koste cirka 0,7 kWh pr. produceret gris. Fratrækkes dette elforbrug til ventilation fås det ekstra elforbrug, det kræver at lede luften gennem punktudsuget og luftrenseren svarende til 1,5 kWh pr. produceret gris. 

Den samlede nedetid for luftrenseren var 408 timer, svarende til 4,7 % af den samlede driftstid.


Institution: SEGES Gris, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Pernille Lund Kasper, Simon Wilhelm Yde Granath, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 1. december 2021

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Miljøteknologi