23. oktober 2019

Rapport Nr. 60

Dansk svineproduktions konkurrenceevne 2018

Dansk svineproduktion havde i 2018 de laveste produktionsomkostning pr. kg slagtekrop i EU. Produktionsomkostningen var med 10,35 kr./kg lidt lavere end i Spanien, der traditionelt har den laveste omkostning i EU. I Danmark blev der fravænnet tre grise mere pr. årsso end i Holland, der er vores nærmeste konkurrent på produktivitet i soholdet.

Rapporten viser dansk svineproduktions konkurrenceevne i 2018 samt i tidsserier med hensyn til effektivitet, omkostning pr. kg slagtekrop samt i rentabilitet i forhold til de lande som er med InterPIG-netværket.

I 2018 lå Danmark med en produktionsomkostning på 10,35 kr./kg. på en førsteplads i EU-InterPIG, hvilket var lidt lavere end i Spanien. Canada, USA og Brasilien har lavere omkostninger end de europæiske lande.

Danmark var bedst, når det gjaldt produktivitet i soholdet. I Danmark fravænner vi 14,8 grise pr. kuld mod kun 13,0 grise pr. kuld i Holland, der var næstbedst. Afregningspriserne i 2018 var i de fleste lande lavere end i 2017. De lavere priser medførte, at de fleste lande havde negativ rentabilitet i svineproduktionen. I Danmark var der en negativ rentabilitet på 0,99 kr./kg slagtekrop.

Danmark er meget konkurrencedygtige indenfor smågriseproduktionen, men smågrise ved 30 kg solgt til markedspriser giver alligevel underskud i en rentabilitetsmodel set over en 10-årig periode. Rentabilitetsmodellen viser, at smågriseproducenter, der har solgt til tysk Nord-West-notering eller dansk SPF-pulje region 2/3, PRRS-negativ, har haft et tab på 13 kr. pr. smågris i gennemsnit. Det må dog tilføjes, at et ekstra tillæg i form af store ensartede batch fra de relativt store danske sohold kan betyde, at danske smågriseproducenter i realiteten har haft overskud. 

Rentabilitetsmodellen viser tilsvarende, at slagtegriseproducenter ville have et tab på 38 kr./slagtesvin, hvis de indkøbte smågrise til Nord-West-notering. Samme analyse viser også, at en tysk slagtegriseproducent ville have et tab på 33 kr. pr. slagtesvin med smågrise indkøbt til Nord-West-notering. En stor andel af de tyske svineproducenter benytter imidlertid det specielle tyske landbrugsmomssystem, som betyder, at der ikke afregnes moms med skattevæsenet. Det giver en skjult gevinst på 23-30 kr./slagtesvin. Systemet var oprindeligt kun tænkt som en administrativ lettelse for mindre landbrug. Strukturudviklingen har imidlertid medført, at det i Tyskland ikke kun er de mindre landbrug, der er momsfritaget. Det har bevirket, at EU har indledt en retssag mod Tyskland for at undersøge, om systemet anvendes på en konkurrenceforvridende måde, hvilket ikke var hensigten. Flat-rate momssystemer til mindre landbrug er lovlige i EU, og systemet kendes også fra Holland, Østrig, Irland.

InterPIG-netværket omfatter de fleste vesteuropæiske lande, enkelte central- og østeuropæiske lande samt Canada, USA og Brasilien.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen, Finn K. Udesen

Udgivet: 23. oktober 2019

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin, Søer

Fagområde: Produktionsøkonomi