16. januar 2017

Rapport Nr. 52

Dansk svineproduktions konkurrenceevne 2015

Fremgang i dansk konkurrenceevne i smågrise- og slagtesvineholdet når 2015 sammenlignes med 2014 i forhold til konkurrenterne. Global tilbagegang i rentabilitet pr. kg slagtekrop i 2015.

InterPIG-gruppen er for 2015 blevet udvidet med data fra Finland og Ungarn og består nu af 17 lande. 

I 2015 havde USA et overskud på 2,46 kr./kg slagtekrop efterfulgt af Brasilien og Sverige med henholdsvis 0,24 og 0,09 kr./kg. I Danmark var rentabiliteten -0,77 kr./kg, hvilket var det syvende bedste i EU-InterPIG. Sverige har positiv rentabilitet i 2015 blandt andet via højere afregningspris og via direkte statssubsidier på 1.000 SEK/so. For første gang siden 2011 kommer Spanien ud med et lille minus i rentabilitet/kg slagtekrop. 

Der var stor effektivitetsfremgang i soholdet i de fleste lande i 2015 i lighed med andre år, men danske smågriseproducenter rykker mest frem effektivitetsmæssigt og producerede i 2015 en 30 kg’s smågris til næsten samme omkostning som i Spanien, som i 2014 var noget bedre end Danmark på det punkt. De høje danske effektivitetstal, som er verdens bedste, bliver oftest udhulet af dyrere kapacitets- og kapitalomkostninger. I forhold til Spanien var de danske produktionsomkostninger dog kun 9 øre/kg slagtekrop højere end i Spanien i 2015. Udover høj effektivitet er de danske foderpriser generelt i den lave ende, fordi Danmark er nettoeksportør af korn. 

I en model for konkurrenceevne i slagtesvineholdet distancerede danske slagtesvineproducenter sig mere fra Tyskland end foregående år. Årsagen til distanceringen var dog den meget lave centraleuropæiske markeds smågrise pris på 318 kr. pr. 30 kg gris. Smågriseomkostningen pr. kg slagtekrop er høj i Danmark på grund af den lave slagtevægt på cirka 84 kg mod Tyskland 96 kg, så lave smågrisepriser rykker lidt om på konkurrenceforholdet mellem disse lande. Kun Spanien, UK og Irland har en lavere slagtevægt end i Danmark. I lighed med tidligere år ses en meget mindre spredning i slagtesvineholdet mellem landene, hvis de alle ”kan købe til ens smågrisepris. I Europa er dansk slagtesvineproduktion konkurrencedygtig målt på produktionsomkostning pr. kg slagtekrop også ifølge denne model. Det bliver dermed de danske afregningspriser i forhold til andre europæiske lande, som afgør, om det faldende antal slagtninger i Danmark kan vendes på sigt til lidt fremgang. 

De danske afregningspriser var i 2015 på niveau med Tyskland, men i den lave ende af skalaen i Europa. De spanske afregningspriser i forhold til de danske lå 45 øre/kg højere i 2015, men forskellen er i gang med at blive indsnævret, muligvis fordi en større andel af spansk svineproduktions svinekød skal afsættes til eksport på grund af en stærk stigende produktion i Spanien. 

På verdensplan er det primært USA, Canada og Brasilien, som oplever år med positiv rentabilitet, dog med store årlige udsving. Rentabiliteten faldt med 2,66 kr./kg slagtekrop i USA fra 2014 til 2015, men der var fortsat et plus på 2,46 kr./kg slagtekrop for den amerikanske svineproducent i 2015. Udsvingene i rentabilitet er meget lavere for dansk svineproduktion sammenlignet med disse lande, men er ”stabilt negativ”. Dansk svineproduktion skal helt tilbage til 2006 for at have et år med positiv rentabilitet hos en gennemsnitsproducent. Årsagen skal findes i EU-svineproduktionen, som generelt ikke er rentabel, men alligevel som følge af effektivitetsfremgang øger volumen af svinekød år for år. Soantallet reduceres godt nok i EU med 22 %, når 2015 indekseres i forhold til 2005, men når slagtesvin pr. årsso, som følge af kuldfremgang samtidig ligger i indeks 132, er det samlede antal slagtninger øget til indeks 103, og derudover kommer en generelt stigende slagtevægt, som samlet gør, at EU28 har hævet produktionen af svinekød til indeks 105.  

Østeuropa har dog i perioden mindsket deres produktion af svinekød til indeks 85, samtidig med at soantallet er faldet til indeks 52. Udviklingen i produktionen er nu ved at flade ud med hensyn til tons og slagtninger i Østeuropa, mens soantallet forholdsmæssigt nok skal reducere lidt mere i Østeuropa end i Vesteuropa også de næste par år.


Institution: SEGES

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 16. januar 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi