29. juni 2016

Notat Nr. 1613

Grundlag for den beregnede smågrisenotering - juni 2016

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten.

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer, baseret på Danish Crowns notering, som fratrækkes omkostninger og tillægges værdien af efterbetaling. Smågriseprisen er dermed baseret på den gennemsnitlige afregnede pris for almindelige slagtesvin. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Det er forholdet mellem de finansielle omkostninger ved at producere henholdsvis en smågris og et slagtesvin, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. 

Baggrunden for dette princip er, at smågrise- og slagtesvineproducenten skal have samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet. 

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra Danish Crowns gennemsnitlige afregningspris for almindelige slagtesvin. Alle former for specialproduktioner holdes udenfor afregningsprisen. Afregningsprisen korrigeres løbende ud fra den seneste offentliggjorte slagtesvinenotering fra Danish Crown. Hvis slagtesvinenoteringen suspenderes, offentliggøres Den beregnede Smågrisenotering uændret ugentligt, indtil en ny slagtesvinenotering foreligger. Den beregnede Smågrisenotering er en beregnet gennemsnitlig pris for alle smågrise, det vil sige inklusiv de grise, som måtte have fejl, der medfører en mindre værdi. 

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte:

Alle smågrisenoteringer, der offentliggøres på VSP’s hjemmeside, skal betragtes som vejledende priser. Der er en række forhold som køber og sælger selv skal forholde sig til, når afregningsgrundlaget for smågriseprisen skal fastlægges, herunder hvilken eller hvilke noteringer grisene afregnes efter, samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller fradrag til prisen beregnes ud fra.  

Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise, som fx halvorner, grise med brok, grise med farvede aftegn, samt grise der i størrelse afviger fra det aftalte. Grise med brok, som dør eller kasseres, indgår i produktionsresultatet og dermed i smågriseprisen. Grise med brok, der leveres og afregnes på normal vis, er der ikke noget tab på. Grise med farvede aftegn er nu nede på et ubetydeligt niveau. 

Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af, at der er fundet tabsvoldende sygdomme i købers eller sælgers besætning, herunder handlingsplaner til kontrol af sygdommen. 

Reguleringer til Den beregnede Notering

Gå til den beregnede notering for smågrise


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 29. juni 2016

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi