7. april 2017

Notat Nr. 1710

Justering af anmeldeordning og regneark - marts 2017

Tre af anmeldeordningerne er justeret som følge af bortfald af arealkrav. Det gør, at mange flere kan bruge ordningerne, men udvidelser ifølge ”fulde stalde 2” er begrænset af maks. for P ab dyr.
Miljøstyrelsen har udstedt en ny Husdyrgodkendelses-bekendtgørelse nr. 211 fra 28. februar 2017.
Ændringer i tre af anmeldeordningerne er nu indarbejdet i anmelderegnearket. Reglerne gælder foreløbigt til 1. august 2017.

§ 29 (tidligere § 31) vedrørende skift af dyretype er ændret, så det alene er de anlægsrelaterede emissioner af ammoniak og lugt, der ikke må stige, mens krav til uændret N og P i gødning (ab dyr og ab lager) bortfalder. Denne ordning kan blandt andet bruges til omfordeling til en ønsket kombination af søer, smågrise og slagtesvin, efter at anmelderordningerne for ”fulde stalde” er anvendt til at finde den maksimalt tilladte produktion. Regnearkets faneblad til § 29 kan også bruges til at beregne en række miljøparametre ifølge nyeste normtal, selv om der ikke skiftes dyretype. 

§ 30 (tidligere § 32) for godkendelser fra august 2002 til december 2006 for grise over 25 kg har uændrede beregningsregler omkring udvidelse, men det er nu muligt at bruge ordningen i områder med stigende husdyrtryk, ligesom der ikke er krav til fosfor på arealerne. Beregningen afhænger af, om man allerede har brugt ordningen én gang. Ved 1. gangs anmeldelse kan man søge om en udvidelse svarende til ændringen i dyreenhedsdefinition fra 2002 til 2014 – hvilket giver mulighed for at udvide med op til 20 % for slagtesvin og 5-10 % for smågrise afhængig af afgangsvægt. Har man allerede anmeldt en udvidelse én gang, kan man lave en ny udvidelse svarende til ændringen i antal dyr pr. DE fra 2010 til 2014, hvilket kan give en udvidelse for slagtesvin på cirka 8 %, men kun 1-2 % for smågrise

§ 31 (tidligere § 33) er beregnet for godkendelser ifølge § 10-12 givet efter 1. januar 2007. Formålet er at kunne udvide til samme emission, som man oprindelig er godkendt til - enten ifølge normtal eller egne tal, hvis man har fodervilkår i miljøgodkendelsen. Ordningen kan nu bruges i områder med stigende husdyrtryk, og der skal ikke tages hensyn til fosforfølsomme arealer. Der er ”genindført” et krav om ingen stigning i P ab dyr – et krav som der tidligere kunne ses bort fra ved overholdelse af BAT og fosforkrav til arealer. I den nye bekendtgørelse har man slettet mulighederne for at bruge BAT som en mulighed til at undgå kravet om uændret P ab dyr.

Dette betyder, at § 31 alene kan bruges til at udvide for søer og smågrise – og at de konkrete udvidelsesmuligheder afhænger af normtal for fosfor brugt i husdyrgodkendelse.dk på ansøgelsestidspunktet. For søer kan der udvides 8-9 %, mens mulighederne for smågrise varierer fra 8-16 % udvidelse.

§ 31 er i praksis kun brugbar for søer og smågrise godkendt fra januar 2007 til april 2011, da udvidelsesmulighederne for senere godkendelser er små.

Regnearkets beregninger er vejledende – selve anmeldelsen skal ske på https://husdyrgodkendelse.dk – i nogle tilfælde kan udskrift af regnearket dog bruges til de nødvendige supplerende beregninger, som ikke kan gennemføres på https://husdyrgodkendelse.dk.

I regnearket kan alene laves totalberegninger, mens beregninger af lugt- og ammoniakspredninger i forhold til bestemte lokaliteter kun kan foretages på https://husdyrgodkendelse.dk.
 

Regneark

I regnearket er alle beregningsformler synlige, men regnearket er kodet, så du kun kan indtaste i de nødvendige felter. 
regneark basis 2016-17 normtal og regler

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Per Tybirk

Udgivet: 7. april 2017

Dyregruppe: Smågrise, Søer, Slagtesvin

Fagområde: Klima og miljø