20. december 2017

Notat Nr. 1739

Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise - december 2017

Grundlaget beskriver forudsætningerne for den økologiske smågrisenotering fra uge 51/52, 2017.

Dette er en opdatering af Notat nr. 1730 i forhold til ny efterbetaling og resttillæg for produktionsåret 2016-2017. Efterbetalingen er ændret fra 0,98 kr./kg til 1,13 kr./kg i nutidsværdi, og resttillægget fordelt på alle økologiske kg leveret til slagteri er ændret fra 0,79kr./kg til 1,13 kr./kg. Ændret resttillæg blev ændret i uge 51, ændring af efterbetaling sker først i uge 52.

Den beregnede notering for økologiske smågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer, baseret på Friland A/S' noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Det er renter og afskrivninger ved at producere henholdsvis en smågris og et slagtesvin, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Baggrunden for dette princip er, at smågrise- og slagtesvineproducenten skal have samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet.

Den beregnede notering for økologiske smågrise beregnes ud fra Danish Crowns almindelige notering for slagtesvin plus Friland A/S’ tillæg for økologiske grise. Noteringen fastsættes altid på baggrund af den seneste offentliggjorte slagtesvinenotering tillagt de forskellige økologiske tillæg. Hvis slagtesvinenoteringen suspenderes, offentliggøres Den beregnede Notering således uændret ugentligt, indtil en ny slagtesvinenotering foreligger.

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte hvilken eller hvilke noteringer samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller fradrag til basisnoteringen, smågriseprisen skal beregnes ud fra. Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise som fx halvorner, grise med brok, samt grise der i størrelse afviger fra det aftalte. Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af tab som følge af Salmonella i slagtesvine- og/eller sobesætningen. Eventuel vaccination af vækstdyr bør aftales mellem køber og sælger.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 20. december 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi, Driftsøkonomi