26. februar 2018

Notat Nr. 1806

2. handlingsplan for udfasning af medicinsk zink, februar 2018

I juni 2017 vedtog EU-Kommissionen at tilbagekalde markedsføringstilladelsen for medicinsk zink. Tilbagekaldelsen omfatter alle EU-lande. De enkelte lande har fået op til 5 år til at udfase zink-produkterne.

Tidspunktet for en tilbagetrækning vil bero på en konkret vurdering af de miljømæssige konsekvenser og om der findes mulige alternativer, der er tilgængelige og prismæssigt overkommelige. Tilbagetrækningen skal senest finde sted i juni 2022.

I tiden frem til endelig udfasning af medicinsk zink, er erhvervet løbende i dialog med relevante myndigheder for at orientere om fremdrift i vores arbejde med, at finde faglige løsninger på at håndtere udfordringen med at fravænne grise uden brug af medicinsk zink.

Erhvervet anerkender, at der er et langsigtet behov for at reducere forbruget af zink af hensyn til miljøet. Derfor lancerede SEGES Svineproduktion allerede i februar 2016 en handlingsplan med syv konkrete tiltag med det formål at finde alternativer til at nedbringe forbruget af zink, både i forhold til medicinsk zink hos smågrisene og zink som tilsætning til foderet hos slagtesvin. Konkret er det årlige zinkforbrug faldet 136 tons siden 2016 (25 % fald i slagtesvinehold og 11 % fald i totalt zinkforbrug hos svin). Alle initiativer i 2016 handlingsplanen er gennemført og afsluttet, og en kort status for hvert tiltag findes i notat nr. 1805.

SEGES Svineproduktion arbejder målrettet videre med at reducere forbruget af zink, og her præsenteres næste skridt med en fokuseret handlingsplan for udfasning af medicinsk zink.

Målet er at udfasning af medicinsk zink til fravænnede grise:

 • sker uden at påvirke grisenes velfærd negativt i form af øget forekomst af diarré og anden sygdom
 • sikres fastholdelse af et fortsat lavt og ansvarligt antibiotikaforbrug
 • medfører minimal negativ effekt på produktivitet og dødelighed
 • medfører at det økonomisk tab som følge af lavere produktivitet, mere arbejdstid pr. gris til pasning og behandling af grisene og højere behandlings- og foderomkostninger holdes så lavt som muligt.

Den nye handlingsplan er udmøntet i tre temaer med i alt 12 konkrete tiltag.

Faglig fokus

Målet er løbende at koordinere og udvikle ny viden og god praksis om at fravænne grise uden brug af medicinsk zink.

Samtidig samles både kendt og ny viden i et nyt management- og analyseværktøj. Dette værktøj kan bruges af både besætningsejeren / driftslederen, rådgivere og dyrlæger til at håndtere de udfordringer, der er ved fravænning af grise uden brug af medicinsk zink. Ud fra et bredt katalog kan der vælges løsninger inden for management, sundhed, foder mv. som kan målrettes den enkelte besætning.

1. Zinkberedskab, projektperiode: 2017-2022

Målet for den faglige arbejdsgruppe i SEGES Svineproduktion er at udarbejde en samlet strategi for hvordan branchen fagligt håndterer udfordringen med at udfase medicinsk zink til fravænnede grise.

Arbejdsgruppens opgave er:

 • at samle og koordinere kendt viden om bedste praksis i perioden omkring fravænning,
 • at formidle praktisk viden om håndtering af grisene både før og efter fravænning,
 • at afdække behov for ny viden,
 • at gennemføre afprøvninger samt samarbejdsprojekter med Universiteter og andre partnere,
 • at justere strategien efterhånden som der opstår ny viden, og at formidle den forbedrede strategi til interessenter (smågrisepassere, besætningsejere, foderstoffer, dyrlæger).

2. Probiotika som alternativ til medicinsk zink, projektperiode: 2018

Test af om bestemte probiotika kan forebygge udvikling af diarré i perioden efter fravænning, når der ikke anvendes medicinsk zink. Det er et samarbejdsprojekt med firmaet Chr. Hansen.

3. Test af koncepter som alternativer til medicinsk zink, projektperiode: 2017-2018

Udvalgte kommercielle koncepter testes for effekt på fravænningsdiarré, som alternativ til medicinsk zink. Firmakoncepterne kombinerer forskellige aktive stoffer som kan tildeles enten i foder eller i drikkevand.

4. Alternativer til medicinsk zink og antibiotika, projektperiode: 2018-2019

Der testes effekt af alternativer til medicinsk zink. Der indgår følgende aktiviteter:

 • I samarbejde med praktiserende dyrlæger indsamles erfaringer fra besætninger, som producerer grise uden brug af medicinsk zink. På grundlag af disse erfaringer designes en afprøvning med produktion af grise uden brug af medicinsk zink i minimum 2 besætninger.
 • Test af en fodringsstrategi med stærkt reduceret proteinindhold de første uger efter fravænning (omvendt fasefodring). Det undersøges om lavt proteinindhold, som kompenseres af en øget andel af frie aminosyrer kan reducere diarréfrekvensen efter fravænning.
 • Der udføres forsøg med foderets syrebindingskapacitet (indhold af Na, K, Cl samt calcium). Der er tidligere påvist betydelig reduktion af diarréforekomst ved lavt calciumindhold, men her var samtidigt var højt indhold af zink og kobber i foderet. Det undersøges, om reduktion af et eller flere af de øvrige makromineraler vil have en additiv reducerende effekt på frekvensen af diarré.

5. Opdrættet uden brug af antibiotika (OUA), projektperiode: 2017-2021

Det er et GUDP-støttet samarbejdsprojekt mellem Danish Crown, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Serum Institut og SEGES Svineproduktion. Projektet omfatter systematisk erfaringsindsamling fra OUA-besætninger, med fokus på forbedret diagnostik, antibiotikas påvirkning af tarmkanalens mikroflora og forekomst af resistente bakterier samt at vurdere forhold omkring sundhedsstyring, fodring & drift. Målet er at opnå en næsten ophørt brug af antibiotika.

6. Optimal anvendelse af antibiotika, projektperiode: 2017-20xx

I et samarbejdsprojekt med Københavns Universitet udredes grundlag for, hvornår der bør / ikke bør behandles mod diarré indenfor de første tre uger efter fravænning. Samtidig afklares det om behandlingsdoser og antal behandlingsdage kan reduceres, uden at grisene fortsat vil være syge efter behandling. Det undersøges samtidig om de færre behandlingsdage og lavere dosering får betydning for grisenes belastning af resistente bakterier.

7. Antibiotikabehandlingsvejledning, projektperiode: 2017-2021

SEGES Svineproduktion har løbende dialog med Fødevarestyrelsen om revision af antibiotikabehandlingsvejledningen. Der sker en løbende overvågning af udviklingen i antibiotikaforbrug i VETSTAT. Endvidere samarbejdes med KU SUND om validering af data i VETSTAT samt en undersøgelse af, hvordan praktiserende dyrlæger ordinerer antibiotika, i forhold til behandlingslængde og dosering.

8. Rugekassen – her mangler ny viden, projektperiode: 2019-2022

Dette er en dynamisk proces, hvor nye projektidéer opstår efterhånden som ny viden afdækkes. Disse projektforslag er endnu ikke prioriteret og vedtaget. Der tilføjes løbende nye projektforslag i rugekassen, og det kan ikke forventes at alle projekter bliver prioriteret og igangsat.

Projektidéer i rugekassen – er endnu ikke vedtagne projekter:

 • Betydning af fravænningsalder og fodring før fravænning for diarrefrekvens efter fravænning
 • Effekt af minimal sammenblanding i farestalden og af kuldvis fravænning
 • Effekt af fodringsstrategi efter fravænning
 • Immunitetsstyring omkring fravænning
 • Diagnostik af fravænningsdiarré
 • Vurdering af tilsætningsstoffer i bred forstand
 • Effekt af fiber i fravænningsfoderet på diarréfrekvens
 • Betydningen af vandtildeling og vandkvalitet
 • Bæredygtig svineproduktion med lavt antibiotikaforbrug
 • Basalt næringsstofbehov for zink hos fravænnede grise
 • Råmælksforsyningens betydning for fravænningsdiarré
 • Effekt af den kommunikative indsats (Viden ud på staldgangen).

Kommunikationsindsats

Målet er løbende at informere om de tiltag, som er i proces, samt sikre at ny viden om løsninger udbredes hurtigt og effektivt.

9. Der udarbejdes et elektronisk beslutningsværktøj til landmænd ’Fravænning uden zink’, og en faglig temaside, hvor et enkelt sprog benyttes til formidling af praktisk viden om håndtering af grisene både før og efter fravænning. Det faglige stof opdateres løbende i takt med, at der skabes ny viden.

10. Workshops / gå-hjem-møder for svineproducenter afholdes enten i regi af SEGES Svineproduktion eller i samarbejde med ERFA grupper for landmænd. Her formidles den nyeste viden om løsninger, som i dialog med landmændenes praktiske erfaringer, vil fremme udfasningen af medicinsk zink.

11. Der afholdes interessentmøder mellem Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, foderstofbranchen, ingrediensvirksomheder, lægemiddelproducenter m.fl. for at diskutere løsningsforslag, så vi i fællesskab kan finde alternative løsninger til medicinsk zink.

Internationalt spor

EU-Kommissionens beslutning om tilbagetrækning af markedsføringstilladelserne for zink omfatter alle EU-lande. Det er derfor afgørende, at udviklingen med udfasning af zink følges tæt i øvrige EU-lande for at sikre en fair konkurrencesituation på tværs af EU.

12. Fagligt netværk i ind og udland, projektperiode: 2018-2022

Der etableres et fagligt netværk i ind og udland, med forskere og rådgivere som har faglige kompetencer om udfasning af medicinsk zink i foder de første 14 dage efter fravænning. Det faglige netværk skal udveksle viden og erfaringer med henblik på bl.a. at etablere samarbejdsprojekter, hvor det er muligt. Opgaverne er ydermere at:

a. planlægge og afholde en international zink-konference i 2019, hvor eksperter fra hele verden inviteres til at vidensdele om udfasning af medicinsk zink.

b. have fokus på hvordan udfasning af medicinsk zink forløber i andre EU lande så der fastholdes en fair konkurrencesituation på tværs af EU.


Forfatter: Bent Ib Hansen, Lisbeth Shooter

Udgivet: 26. februar 2018

Dyregruppe: Smågrise