10. december 2018

Notat Nr. 1844

Strukturudviklingen i dansk svineproduktion 2018

Der var 2.937 svinebedrifter primo 2018. Dette er et fald på 1,7 % i forhold til året før. God griseøkonomi i 2017 bremsede strukturudviklingen midlertidigt.

Antallet af grisebedrifter faldt moderat i løbet af 2017 til 2.937 mod 2.988 året før, svarende til et meget lille fald på 1,7 %. Den gode økonomi i 2017 har lagt en dæmper på strukturudviklingen. 

Prognosefremskrivningen gav følgende resultat: Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2027, hvor der forventes at være cirka 1.500 svinebedrifter i Danmark mod cirka 2.900 primo 2018. Af de cirka 1.500 svinebedrifter, som forventes at forsvinde, vil cirka 900 forsvinde i tidsrummet 2017-2022. Udviklingen mod færre bedrifter er nu størst i rene slagtegrisebedrifter.

Bedriftstypeanalyser

62,4 % af totalslagtningerne i Danmark stammede fra rene slagtegrisebedrifter i 2017. Rene slagtegrisebedrifters andel af totalslagtninger var 55,7 % tilbage i 2009. I gennemsnit har de integrerede bedrifter cirka 35 % full-line-produktion af slagtegrise. De specialiserede sobedrifter uden nævneværdig slagtegriseproduktion har cirka 49 % af landets søer primo 2018 mod cirka 39 % primo 2008.

Lokalitetsanalysen viste følgende for so-lokaliteter. Det er kun lokaliteter med mere end 1.000 søer, som viser en stabil fremgang i antal.

De fleste slagtegriselokaliteter i Danmark er relativt små. Selv bedrifter, der leverer mange svin, gør det fra mange mindre lokaliteter, hvor gennemsnittet er cirka 7.500 leverede svin pr. lokalitet.

Manglende mulighed for finansiering af nye større slagtegriselokaliteter, og problemer med lokalisering af nye anlæg på grund af lugtgeneafstanden er fortsat begrænsende for strukturudviklingen for slagtegriselokaliteternes størrelse.

Specialiseringsgraden fortsætter i danske griseproduktion, og der satses enten på smågrise eller slagtegriseproduktion, men mest på smågriseproduktion i Danmark. De integrerede bedrifter mindsker fortsat deres andel af slagtegrise i forhold til 100 % full-line-produktion.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 10. december 2018

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi