16. april 2019

Notat Nr. 1912

Økonomisk effekt af billigere byggeri til slagtesvin

Panelstalde og Rundbuestalde koster cirka 640 kr. mindre pr. stiplads end traditionelle stalde. Beregningerne viser, at de billigere stalde har en tilbagebetalingstid på 8,5-12,5 år, mens en traditionelle stald har en tilbagebetalingstid på 11,5-18 år. Tilbagebetalingstiden afhænger af projektets totalpris og prisforudsætninger.

Der er lavet økonomiske beregninger af rentabilitetsforskellen mellem billige staldtyper som Panel- og Rundbuestalde sammenlignet med slagtesvinestalde bygget af traditionelle byggematerialer. I dette notat er der foretaget beregninger på stalde, hvor alle øvrige faciliteter, der er nødvendige for at have et komplet produktionsanlæg, er holdt udenfor sammenligningen. Det forudsættes, at disse investeringer er uafhængige af staldtype.

Panel- og Rundbuestalde koster i gennemsnit cirka 640 kr. mindre pr. stiplads end en mere traditionel stald. De lavere anskaffelsessummer for Panel- og Rundbuestalde giver en hurtigere tilbagebetaling af den investerede kapital. I disse beregninger er de to stalde tilbagebetalt på cirka 9 år mod cirka 11 år for den traditionelle stalde KAM-stald ved en afregningspris på 10,78 kr. pr. kg.

Hvis forudsætninger om ens produktion og effektivitet holder, er der forventeligt kun økonomiske fordele ved at bygge billigt, men usikkerheden kan være om levetiden af byggeriet er kortere end forventet. 

Beregninger viser i øvrigt, at forskellen på byggepriserne på 640 kr. betyder, at Break Even-afregningsprisen ligger cirka 30 øre pr. kg lavere for de billige stalde end for de traditionelle, hvis der forudsættes samme levetider. Hvis forventningen er, at de billige stalde kun holder 25 år mod de traditionelles 30 år, vil forskellen blive reduceret til cirka 15 øre. Dette tydeliggør følsomheden i slagtesvineproduktionen og viser vigtigheden af at sikre, at slagtesvinene leveres indenfor de rette vægtintervaller og at sikre den bedst mulige kødprocent.

Levetiden af staldinventaret har i øvrigt stor betydning for de økonomiske nøgletal. Det er i den sidste del af investeringens levetid, at der produceres de største årlige overskud. Ved at forlænge levetiden fra 25 til 30 år bliver nutidsværdien markant højere for alle staldtyper (uden alle øvrige aktiver) ved en under de forudsatte betingelser – herunder en kalkulationsrente på 4 %. Ved tolkning af nutidsværdier skal det understreges, at de er meget påvirkelige af ændringer i forudsætningerne og at de beregnede størrelser alene er retningsgivende.

For at perspektivere effekterne opstilles de tilsvarende økonomiske resultater for et komplet barmarksprojekt som beregnet i Notat nr. 1903 ”Økonomisk analyse af staldbyggeri til slagtesvin” [2].


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 16. april 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi