12. juli 2019

Notat Nr. 1917

Udskillelse af zink og kobber pr. gris

Brug af ”medicinsk zink” udfases senest i juni 2022. I ren smågrisegylle vil zinkindholdet falde 71 %. I februar 2019 trådte nye regler i kraft om hvor meget kobber, der må være i smågrisefoder. Det betyder, at der nu udbringes 25 % mindre kobber på arealerne.

Når det drejer sig om husdyrernæring, er der grundlæggende stor viden om indhold af zink og kobber i foderråvarerne, samt hvor meget der tilsættes af de enkelte mikromineraler som fodernæringsstof. Der er også rimeligt kendskab til, hvor meget der aflejres i grisen (tilvækst og kødproduktion). 

Ud fra foderstofbranchens praksis i forhold til at overholde EU's grænseværdi for maksimalt indhold af zink og kobber i foder er det beregnet, hvor meget zink og kobber der udskillelses pr. gris. Udskillelsen er omregnet til udskillelse pr. ha ved det antal grise, der kan være pr. ha ved de aktuelle fosforlofter. 

Zink kan tilsættes foderet både som tilsætningsstof (mikromineral) og som receptpligtigt foderlægemiddel, hvor zink i en kort periode tildeles i høj dosis (2.500 mg zink/kg fuldfoder) for at forebygge udbrud af fravænningsdiarré. Som følge af både en videnskabelig vurdering af zinkoxid som veterinærlægemiddel, samt en miljømæssig risikovurdering af at et højt zinkindhold i smågrisefoder kan medføre zinkophobning i jorden, vedtog EU-Kommissionen i juni 2017 at tilbagekalde markedsføringstilladelsen for medicinsk zink, og at brugen af dette foderlægemiddel skal være udfaset senest i juni 2022.

Gødning fra smågrise, som har fået tildelt medicinsk zink de første 14 dage efter fravænning, medfører, at der med et fosforloft på 35 kg fosfor pr. ha gennemsnitligt udbringes 4.716 gram zink pr. ha. Modsat vil der med gødning fra smågrise, der ikke har fået tildelt høj zinkdosis de første 14 dage efter fravænning kun blive udbragt 1.367 gram zink/ha, svarende til en reduktion på 71 %.

Det betyder, at der i 2022 og med et fosforloft på 35 kg fosfor pr. ha årligt vil blive udbragt cirka 1.000 g zink (± 300 g zink) pr. ha, uafhængig af om det er gødning fra so-, smågrise- eller slagtegrisehold og det betyder, at der ikke længere er risiko for en væsentlig zinkophobning i jorden.

Med hensyn til kobber trådte der i februar 2019 et nyt EU-regulativet i kraft, om hvor meget kobber der må tilsættes et smågrisefoder. De nye regler gør, at der nu udbringes mindre kobber på de dyrkede arealer. Eksempelvis er den udbragte kobbermængde på de dyrkede arealer faldet cirka 25 % ved gødskning af enten ren smågrisegylle eller gylle fra et blandet sohold, inkl. smågrise til 31 kg.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Per Tybirk, Bent Ib Hansen

Udgivet: 12. juli 2019

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Klima og miljø