27. august 2020

Notat

DATAGRUNDLAG FOR Normtal FOR SVINEGØDNING 2020/2021

I normtal for svinegødning beregnes indholdet i gødningen ud fra produktionskontrollernes landsgennemsnit for vægtintervaller og fodereffektivitet - i kombination med data for svinefoderets indhold. Foderets indhold stammer fra Fødevarestyrelses kontrolanalyser og analyser gennemført af SEGES. Fosforindholdet er faldet i slagtesvinefoder i forhold til seneste normtal.

Normtal for husdyrgødningens indhold justeres årligt. Aarhus Universitet har ansvaret for normtalsarbejdet og uddelegerer delemner til arbejdsgrupper pr. dyreart, herunder den årlige opdatering af datagrundlaget. 

Datagrundlaget for svinegødningens indhold har i mere end 20 år været baseret på landsgennemsnit for produktionskontrollen i kombination med det bedst opnåelige bud for foderets indhold på landsplan. I dette notat beskrives det grundlag for foder og produktivitet, som ligger bag 2020/21 normtal.

For at undgå tilfældige udsving på grund af lidt usikkert datagrundlag er det generelle princip, at tal fra det seneste år vægtes med forrige normtal – medmindre der er faglige årsager, som kan forklare et niveauskift. For fosfor i slagtesvinefoder er det således valgt at bruge landsgennemsnit fra 2019 foderet direkte, som følge dels af et forøget analysegrundlag, dels af at fosfornormen blev nedjusteret i efteråret 2018.

Der er - bortset fra for indholdet af fosfor i foder til slagtesvin – kun mindre justeringer i datagrundlaget for protein og fosfor i forhold til seneste normtal. Det stammer fra lidt lavere foderforbrug til smågrise og slagtesvin samt et lidt højere foderforbrug til søer – og små ændringer i protein- og fosforindhold.

Dette notat viser udelukkende baggrunden for normtallene, mens selve normtallene, hvor der tages hensyn til ammoniakfordampning, halmtilførsel mm publiceres tre steder, nemlig på Aarhus Universitets hjemmeside, i Landbrugsstyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler samt i Gødningsbekendtgørelsen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Per Tybirk

Udgivet: 27. august 2020

Fagområde: Ernæring