11. september 2017 | Opdateret/Gennemlæst 23. oktober 2018

Arealbehov til svinegødning

Dette regneark kan du bruge til at beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller dine egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft, jordens fosfortal og maks. 14 kg fosfor fra smågrisegødning ved brug af zink.

Det nødvendige udspredningsareal for svinegødning bestemmes af kvælstofloftet på 170 kg N ab lager pr. ha og af fosforlofter fra 35-45 kg fosfor pr. ha - afhængig af jordens fosfortal, og om gødningen kommer fra søer, smågrise eller slagtesvin. For nogle besætninger med smågrise desuden af et loft på 14 kg fosfor fra ”smågrise til 25 kg”, hvis der er anvendt medicinsk zink.  

Da reglerne er komplicerede, er det nødvendigt med en beregning for den enkelte bedrift, hvor der tages hensyn til staldsystemer, fosfortal i jorden, dyrekategori og eventuelt egne tal.

Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal på svinebedrifter ud fra brug af normtal eller med valg af egne tal for foderforbrug - og råprotein og fosfor i foderet. Der indregnes effekt af jordens fosfortal og de forskellige fosforlofter for søer, smågrise og slagtesvin. Der beregnes endvidere arealkrav ud fra maks. 14 kg fosfor fra ”smågrisegødning til 25 kg”, hvis smågrise har fået medicinsk zink.

Mange svineproducenter kan have gavn af at bruge egne tal til reduktion af det nødvendige udspredningsareal – det kræver et lavere foderforbrug og/eller et lavere fosforindhold end landsgennemsnittet.

Regnearket er opdateret oktober 2018.

Ændringen består i en opdatering af tabelværdier for svinegødningens indhold og de tilhørende foderkorrektionsligninger til brug af egne tal til 2018/19-normtal, samt at det nu er muligt at indregne effekt af andel af jord i skærpede områder med fosforloft på 30 kg. Nu er der ligeledes mulighed for at regne på FRATS, hvor gødningen regnes som slagtesvin, men hvor fosforloftet vægtes ud fra en standardfordeling på smågrise- og slagtesvinegødning. Det er fortsat ikke muligt at regne på økologiske besætninger.