26. oktober 2020

Notat Nr. 2025

Karakteristiske træk ved polte, der ikke kommer i brunst inden for 10 dage efter afsluttet brunstsynkonisering

Konklusion

Polte, der ønskes brunstsynkroniseret med altrenogest, bør veje mindst 110 kg og have mindst 11-12 mm rygspæk samt vist brunsttegn ved behandlingens start. Dette vil medvirke til, at omkring 90 pct. polte løbes 0-10 dage efter endt brug af altrenogest.

Formålet med dette notat er at vurdere, hvordan poltes alder, vægt og rygspæktykkelse forud for behandling med altrenogest påvirker antallet af dage fra efter endt behandling, til at poltene viste stående brunst. Det anbefales på baggrund af resultaterne, at polte, der flyttes til løbestalden med henblik på brunstsynkronisering, vejer mindst 110 kg, har mindst 11-12 mm rygspæk og har vist brunsttegn da det vil medføre, at omkring 90 % af de polte der brunstsynkroniseres kan løbes indenfor ti dage efter endt altrenogest-behandling. 

På baggrund af to tidligere gennemførte afprøvninger, hvor polte blev brunstsynkroniseret forud for første løbning, blev der udført en dataanalyse, som viste, at henholdsvis 85,5 % og 88,8 % poltene i de to afprøvninger kunne løbes 0-10 dage efter endt behandling med altrenogest. De fleste polte blev løbet seks-otte dage efter endt brunstsynkronisering. 

I begge besætninger viste 11,2-14,5 % af poltene ikke brunst inden for ti dage efter endt altrenogest-behandling og blev derfor først løbet i den efterfølgende cyklus. Disse polte er løbet fra 25 dage eller mere efter endt altrenogestbehandling, så alle polte har været normalt cykliske, men brunsten har været undertrykt eller overset af personalet i de første ti dage efter endt behandling.  

Generelt har poltenes alder, vægt og rygspæktykkelse ved igangsætning af brunstsynkroniseringen ingen betydning for, om poltene kommer i rettidig brunst. Det ses i deskriptive dataanalyser, som ikke viste markante forskelle på den opnåede respons af altrenogestbehandlingen, når data blev delt i tre lige store blokke inden for hvert parameter. Ved at se på de tre parametre på en kontinuert skala viste de deskriptive analyser imidlertid, at hvis poltene havde for lav rygspæktykkelse (<11-12 mm) ved flytning til løbestalden eller for lav vægt (<110 kg), blev en lavere andel løbet 0-10 dage efter endt altrenogestbehandling.

Der blev ikke fundet markante numeriske forskelle i andelen af polte, der kom i brunst 0-10 dage efter endt altrenogestbehandling i forhold til poltenes alder ved behandlingens opstart. Det tyder derfor på, at det primært er poltenes huld og dernæst deres vægt, der har størst indflydelse på at opnå succes med brunstsynkronising.

Det anbefales derfor at sortere poltene ved en gennemsnitsvægt på ca. 100 kg og at udtage magre og lette polte af stierne og derefter håndtere dem særskilt ved fodring med højere foderstyrke og et lavere lysin- og proteinindhold i foderet end blandt de øvrige polte. Dette vil sikre, at poltene når den rette rygspæktykkelse og vægt før flytning til løbestalden og dermed den optimale respons af altrenogestbehandlingen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Københavns Universitet

Forfatter: Thomas Sønderby Bruun, Gunner Sørensen, Charlotte Amdi Williams, Julie Krogsdahl, Flemming Thorup

Udgivet: 26. oktober 2020

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Reproduktion