16. december 2021

Notat Nr. 2133

Grundlag for den beregnede smågrisenotering - december 2021

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtegriseproducenten. Underskud og overskud deles ligeligt mellem producenterne.

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for en konventionel smågrise- og slagtegriseproduktion. Indtægterne kommer ved salg af slagtegrise og søer baseret på Danish Crowns notering, som reguleres for forskellige fradrag og tillæg samt efterbetaling. Smågriseprisen er dermed baseret på den gennemsnitlige, afregnede pris for almindelige slagtegrise. Omkostningerne består af stykomkostninger samt kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem smågrise- og slagtegriseproducenten. Det er forholdet mellem de finansielle omkostninger ved at producere henholdsvis en smågris og en slagtegris, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem smågrise- og slagtegriseproducenten.

Formålet er at sikre samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet for smågrise- og slagtegriseproducenten.

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra Danish Crowns gennemsnitlige afregningspris for almindelige slagtegrise. Alle former for specialproduktioner holdes udenfor afregningsprisen. Afregningsprisen korrigeres løbende ud fra den seneste offentliggjorte slagtegrisenotering fra Danish Crown. Hvis slagtegrisenoteringen suspenderes, offentliggøres Den beregnede Smågrisenotering uændret ugentligt, indtil en ny slagtegrisenotering foreligger. Den beregnede Smågrisenotering er en beregnet gennemsnitlig pris for alle smågrise, det vil sige inkl. de grise, som måtte have fejl, der medfører en mindre værdi.

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte

Alle smågrisenoteringer, der offentliggøres her på SEGES Svineproduktions hjemmeside, skal betragtes som vejledende priser. Der er en række forhold, som køber og sælger selv skal forholde sig til, når afregningsgrundlaget for smågriseprisen skal fastlægges, herunder hvilken eller hvilke noteringer grisene afregnes efter samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller -fradrag til prisen beregnes ud fra.

Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise, som fx halvorner, grise med brok, grise med farvede aftegn samt grise, der i størrelse afviger fra det aftalte. Grise med brok, som dør eller kasseres, indgår i produktionsresultatet og dermed i smågriseprisen. Grise med brok, der leveres og afregnes på normal vis, er der ikke noget tab på.

Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af, at der er fundet tabsvoldende sygdomme i købers eller sælgers besætning, herunder handlingsplaner til kontrol af sygdommen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Sisse Villumsen Schlægelberger

Udgivet: 16. december 2021

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi