30. december 2021

Notat Nr. 2135

Betydningen af forskelligeproduktionsparametre for grisekøds klimabelastning

Modelberegninger med udgangspunkt i en standardbesætning med et klimaaftryk på 2,52 kg CO2 eq. pr. kg levende vægt viser, at ændringer i en enkel inputparameter giver en variation i klimaaftrykket pr. kg levendevægt fra 2,01 til 2,26 kg CO2 eq., hvor de inputparametre, der har størst effekt, er fodereffektivitet, energiforbrug og anvendelse af miljø- og klimateknologier.

Ved vurdering af klimaeffekterne, skal man være opmærksom på, at nogle af tiltagene kun har en mindre effekt, når der ses isoleret på klima, mens de kan have en stor effekt på miljøet og omvendt. Derfor er det vigtig ved optimeringen af bedriftens aftryk, at der både fokuseres på klima- og miljøpåvirkninger samt de direkte og indirekte effekter.

Ved anvendelse af de mest klimareducerende teknologier (hyppig udslusning, gylleforsuring og biogas) kan der opnås en reduktion på 15-29 kg CO2 eq. pr. produceret slagtegris. Effekten er størst for biogas, når det medregnes, at biogassen fortrænger en fossil energikilde. Effekten af teknologierne afhænger af det reelle energi- og syreforbrug samt afstanden til biogasanlægget. 

Forskellige besætningsspecifikke forholds indflydelse på slagtegrisens klimaaftryk blev undersøgt i 8 besætninger. De direkte beregnede klimaeffekter ved den variation, der forekommer i en række typiske produktionsforhold, havde selvstændigt en begrænset effekt på klimaaftrykket pr. produceret slagtegris. Dog havde kendte variationer i foderforbruget under praktiske forhold en reducerende effekt på op til 17 kg CO2 eq. pr. produceret slagtegris. Foderforbruget afhænger blandt andet af dødeligheden, afgangsvægt og foderblanding, så selv om disse parametre kun har en mindre, direkte effekt på klimabelastningen, er de væsentlige at have fokus på, på grund af deres indirekte effekt. El-og varmeforbruget er en anden parameter, hvor der var store forskelle mellem de 8 besætninger, der leverede data til projektet. Her vil et større fokus på el- og varmeforbruget for nogle besætninger kunne give en reduktion i klimabelastningen på 3-7 kg CO2 eq. pr. produceret slagtegris.


Institution: Aarhus Universitet, SEGES, Center for Klima & Bæredygtighed

Forfatter: Heidi M.L. Andersen, Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Finn K. Udesen

Udgivet: 30. december 2021

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Klima