19. maj 2014 | Opdateret/Gennemlæst 11. maj 2015

Regler for økologiske grise og grise på friland

Ved produktion af frilandsgrise og økologiske grise er der yderligere en række krav, der skal overholdes, udover de generelle lovkrav.

Her kan du læse om de krav og regler der er for hold af grise i økologisk produktion og på friland.

I Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin findes de generelle regler for opstaldning af svin på friland til et landbrugsmæssigt formål.

Bekendtgørelse nr. 51 af 11. januar 2017 af lov om udendørs hold af svin

I Bekendtgørelse om hold af svin på Friland findes regler vedr. indhegning og offentlig adgang.

Bekendtgørelse nr. 915 af 12. august 2014 om hold af svin på Friland

I Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. findes blandt andet regler om afstandskrav til skel og beboelse.

Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (ikrafttrædelse d. 1.8.2017).

Landbrugets byggeblad: Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold - arkiv nr. 95.03-02, udgivet januar 1993 og revideret december 2014. Heri beskrives reglerne vedr. dyretæthed, plantedække, hytteplacering og -flytning, foderpladser, sølehuller mv. Byggebladet er et dokument, der fungerer som en dispensation fra ”Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen” – Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Ved produktion af økologiske grise skal EU lovgivning for økologi følges.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udarbejder hvert år en vejledning til økologisk jordbrugsproduktion (2017). Vejledningen omhandler både planteproduktion og husdyrproduktion, samt regler for omlægning/opstart af produktionen og krav til dokumentation ved kontrol af bedriften. Vejledningen samler EU lovgivning med den danske lovgivning om økologi.

I Økologiloven findes regler om autorisation og kontrol.

I bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. findes fortolkninger af EU regler og regler for administration og kontrol af økologiske landbrugsbedrifter.

EU lovgivning for økologi

Dansk lovgivning for økologi:

Bekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017 om økologiloven

Bekendtgørelse nr. 194 af 24. februar 2017 om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Levering af økologiske slagtedyr til Friland A/S, Tican Fresh Meat A/S eller Organic Pork kræver, at producenten overholder Brancheaftalen om supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark.

Ny Brancheaftale om supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark træder i kraft 1. januar 2018.

Udover de generelle lovkrav vedr. udendørs hold af svin, er der en række specifikke krav til produktion af frilandsgrise til Friland A/S.
Frilandsgrisen skal opstaldes efter et fastlagt produktionskoncept. Produktionskonceptet indeholder en række praktiske forhold, som producenten skal overholde f.eks. i forbindelse med levering og kontrolbesøg: Produktionskoncept for Frilandsgrisen.